กกต.แจ้งประกาศผลเลือกตั้งอบต.ภายใน 28 ธ.ค.64

วันที่ 01 ธ.ค. 2564 เวลา 11:49 น.
กกต.แจ้งประกาศผลเลือกตั้งอบต.ภายใน 28 ธ.ค.64
กกต.แจงขั้นตอนประกาศผลเลือกตั้ง อบต. อย่างเป็นทางการ หากไม่พบการทุจริตจะประกาศภายใน 28 ธ.ค. 64

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 64 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 64 ที่ผ่านมานั้น

การประกาศผลการเลือกตั้ง สามารถประกาศผลได้เมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เห็นว่าการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้รายงานต่อ กกต. เมื่อ กกต.ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือ ภายใน วันอังคารที่ 28 ธ.ค.64

กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนกล่าวโทษหรือไม่ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวนให้แล้วเสร็จและประกาศผลการเลือกตั้ง หรือ จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือดำเนินการอื่นที่จำเป็น แล้วแต่กรณี โดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

ดังนั้นวันสุดท้ายที่จะประกาศผลการเลือกตั้งหรือรับรองผลการเลือกตั้ง คือ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 โดยประธานกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งลงนามในประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล