กกต.ขอให้รีบแจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกอบต.ภายใน5ธ.ค.

วันที่ 29 พ.ย. 2564 เวลา 11:27 น.
กกต.ขอให้รีบแจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกอบต.ภายใน5ธ.ค.
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปลงคะแนนเลือกอบต.แจ้งเหตุชัดข้องก่อน 5 ธ.ค.ไม่เช่นนั้นถูกตัดสิทธิทางการเมืองเพียบ

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด

ทั้งนี้ ให้ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th  หรือ www.ect.go.th  แอปพลิเคชัน Smart Vote หัวข้อ "การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์" ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 5 ธ.ค.64 เพราะหากไม่ได้แจ้งเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งดังกล่าว ผู้นั้นจะถูกจำกัดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. , ส.ว. , สมาชิกสภาท้องถิ่น , ผู้บริหารท้องถิ่น , กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน

นอกจากนี้ ยังไม่สามารถเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมือง ข้าราชการรัฐสภา ฝ่ายการเมือง ตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น โดยมีกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่หากได้แจ้งเหตุการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ก็จะไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเลือกตั้งตามกฎหมาย