โปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญเลือกตั้งกาบัตร2ใบส.ส.เขต400ปาร์ตี้ลิสต์100

วันที่ 21 พ.ย. 2564 เวลา 21:21 น.
โปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญเลือกตั้งกาบัตร2ใบส.ส.เขต400ปาร์ตี้ลิสต์100
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 กำหนดให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ทำให้ประชาชนได้ใช้เจตจำนงเลือกตั้งสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้น

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้