ทนายอิสระยื่นฟ้องครม.-ไอซีทีคลอดสมาร์ทการ์ด

วันที่ 27 ธ.ค. 2553 เวลา 21:00 น.
ทนายความอิสระยื่นฟ้องครม.-ไอซีที-กรมการปกครองต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีแก้กฎกระทรวงมหาดไทยเพื่อออกสมาร์ทการ์ด ชี้เป็นการเอื้อประโยชน์เอกชน

นายทรงกรด ไชยแก้ว ทนายความอิสระ ได้ยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรี (ครม.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)  และกรมการปกครองต่อศาลปกครองสูงสุด เรื่องกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจัดทำบัตรประจำตัวอเนกประสงค์ (สมาร์ทการ์ด) ไม่ตรงตามกฏของกระทรวงมหาดไทยจำนวน 26 ล้านใบ จากนั้นกระทรวง ไอซีที  ได้เสนอต่อ นายกฯ เพื่อให้ ครม. มีมติให้กระทรวงมหาดไทย แก้ไขกฏกระทรวงเพื่อรองรับการจัดซื้อบัตรที่ไม่ชอบด้วยกฏกระทรวงดังกล่าว และครม.ได้มีมติตามที่กระทรวงไอซีที เสนอ

ทั้งนี้ขอให้ศาลปกครองเพิกถอนมติขครม. ที่มีคำสั่งให้แก้ไขกฏกระทรวงมหาดไทยและขอให้มีคำสั่งให้กระทรวง ไอซีที จัดซื้อบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงมหาดไทย และให้กรมการปกครองจัดทำบัตรประจำตัวเอนกประสงค์ให้ถูกต้องตามกฏกระทรวง

นอกจากนี้ขอให้ศาลปกครองสั่งการใดๆเพื่อมิให้ผูถูกฟ้องทั้ง 3 ดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงมหาดไทย เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ ที่มีการจัดซื้อโดยผิดกฎหมายด้วย

นายทรงกรด กล่าวว่า การกระทำดังกล่าวของครม. เป็นการออกมติเพื่ออุ้มชูและช่วยเหลือบริษัทเอกชน ให้ได้รับประโยชน์ สนับสนุนให้การกระทำความผิดที่ผ่านมากลายเป็นการกระทำที่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนต่อกฏหมายอย่างชัดแจ้ง เป็นการกระทำที่มีเจตนาทุจริต นอกจากนี้การแก้ไขกฏกระทรวงควรมีหลักการและเหตุผลไม่ใช่แก้เพื่อรองรับการกระทำความผิดให้เป็นถูกละเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท เอกชนคู่สัญญากับรัฐ

อย่างไรก็ตามในวันที่ 25 ธ.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มประชาชนในนาม กลุ่มเฝ้าระวังการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ได้ไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ให้ดำเนินคดีอาญาและยื่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และผู้ตรวจการแผ่นดิน ตรวจสอบการกระทำความผิด อีกทางหนึ่งแล้วเช่นกัน