ราชกิจจาฯ รับรองจดทะเบียนจัดตั้ง “พรรคไทยภักดี” -หมอวรงค์ หัวหน้า

วันที่ 06 พ.ย. 2564 เวลา 09:14 น.
ราชกิจจาฯ รับรองจดทะเบียนจัดตั้ง “พรรคไทยภักดี” -หมอวรงค์ หัวหน้า
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศรับรองการรับจดจัดตั้ง "พรรคไทยภักดี" มี "นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม" หัวหน้าพรรค อุดมการณ์ชัด ประกาศปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคไทยภักดี ระบุว่า ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามมติในการประชุม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อพรรคไทยภักดี ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียด เกี่ยวกับคําประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคการเมือง นโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคไทยภักดี

สำหรับพรรคไทยภักดี กำหนดชื่อย่อภาษาไทย ” ทภด” ชื่อภาษาอังกฤษ “Thaipakdee” ชื่อย่อ “TPD” โดยมีสํานักงานใหญพรรคตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 10 ถนนนครอินทร์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ใช้ภาพเครื่องหมายของพรรค เป็นรูปหัวใจ ภายในรูปหัวใจ ประกอบด้วย สีแดง หมายถึงชาติ และหมายความรวมถึง ความนิยมในชาติ สีเหลืองหมายถึง ศาสนา สีน้ําเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อนําทั้งสามสีมารวมกันเป็นรูปหัวใจ หมายถึง การรวมใจ เป็นหนึ่งเดียวของคนทั้งชาติที่ยึดมั่นในหลักศาสนา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

โดย พรรคไทยภักดีได้จัดทำคําประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรค 5 ข้อคือ1. พรคไทยภักดี จะปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และมีปณิธานที่มั่นคง ชัดเจนต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. พรรคไทยภักดี จะสืบสานรากเหง้า เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ความเป็นไทย รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 3. พรรคไทยภักดี จะดําเนินการลดอํานาจ ควบคุม ตรวจสอบ ทุนผูกขาด ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกอาชีพ 4. พรรคไทยภักดี เสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพของทุกชนชั้น ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อสร้างความเท่าเทียมของประชาชน 5. พรรคไทยภักดี สร้างรากฐานความมั่งคั่งของชาติอย่างมั่นคงด้วยแนวทางเศรษฐกิจ ที่พึ่งพาตนเอง

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคไทยภักดี จํานวน 6 คน ประกอบด้วย 1. นายวรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรค 2. นายวิชัย ล้ำสุทธิ เลขาธิการพรรค 3. นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ เหรัญญิกพรรค 4. นายปฏิยุทธ ทองประจง นายทะเบียนสมาชิกพรรค 5. นายพุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย กรรมการบริหารพรรค 6. นายวสันต์ มีวงษ์ กรรมการบริหารพรรค

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/D/081/T_0066.PDF