มติเพื่อไทยเลือก'หมอชลน่าน'นั่งหัวหน้าพรรค

วันที่ 28 ต.ค. 2564 เวลา 17:13 น.
มติเพื่อไทยเลือก'หมอชลน่าน'นั่งหัวหน้าพรรค
ที่ประชุมใหญ่เพื่อไทยลงมติ เลือก 'หมอชลน่าน'นั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย 'ประเสริฐ'ยังเป็นเลขาฯ 'ธีรรัตน์' โฆษกพรรค

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จ.ขอนแก่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคเพื่อไทย (พท.)ได้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 64 โดยที่ประชุมได้พิจารณาการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคซึ่งในประชุมได้มีมติให้นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน เป็นหัวหน้าพรรค

ส่วนรองหัวหน้าพรรคมีทั้งหมด 4 คน ประกอบไปด้วย นายสุทิน คลังแสงส.ส.มหาสารคาม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่ และนายสรวงศ์ เทียนทอง

ขณะที่ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา ยังคงดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรค ส่วนรองเลขาธิการพรรค มีทั้งหมด 8 คน ประกอบไปด้วยนายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานีนายคุณากร ปรีชาชนะชัย ส.ส.สุรินทร์ นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ นายนพ ชีวานันท์ ส.ส.พระนครศรีอยุทธา นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล น.ส.อรุณี กาสยานนท์ นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ ส.ส.มหาสารคาม และนางมนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม

นอกจากนี้ในตำแหน่งกรรมการบริหารมีทั้งหมด 6 คน ประกอบไปด้วย น.ส.ณหทัย ทิวไผ่งาม น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส.เลย นายพชร นริพทะพันธุ์ น.ส.กิตติ์ธัญญา วาจาดี ส.ส.อุบลราชธานีและน.ส.ธีราภา ไพโรหกุล อย่างไรก็ตาม นายทะเบียนพรรค คือ นายจักรพงษ์ แสงมณี เหรัญญิกพรรคคือ นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ และโฆษกพรรค คือ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม.

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จำนวน 23คน

1. นายชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค

2.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รองหัวหน้าพรรค

3. นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรค

4. นายจุลพันธ์   อมรวิวัฒน์ รองหัวหน้าพรรค

5. นายสรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรค

6. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค

7. นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ รองเลขาธิการพรรค

8. นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ รองเลขาธิการพรรค

9. นางมนพร เจริญศรี รองเลขาธิการพรรค

10. นายคุณากร ปรีชาชนะชัย รองเลขาธิการพรรค

11. นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการพรรค

12. นายนพ ชีวานันท์ รองเลขาธิการพรรค

13. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค

14. นางสาวอรุณี กาสยานนท์ รองเลขาธิการพรรค

15. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เหรัญญิกพรรค

16. นายจักรพงษ์   แสงมณี นายทะเบียนสมาชิกพรรค

17. นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรค

18. นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม กรรมการบริหารพรรค

19. นางสาวจิราพร สินธุไพร กรรมการบริหารพรรค

20. นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล กรรมการบริหารพรรค

21. นายพชร นริพทะพันธุ์ กรรมการบริหารพรรค

22. นางสาวกิตติ์ธัญญา  วาจาดี กรรมการบริหารพรรค

23. นางสาวธีราภา ไพโรหกุล กรรมการบริหารพรรค

คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค จำนวน 15 คน

1. นายชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค

2. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค

3. นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรค

4. นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รองหัวหน้าพรรค

5. นายสรวงศ์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรค

6. นางมนพร เจริญศรี รองเลขาธิการพรรค

7. นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ โฆษกพรรค

8. นายสมัคร บุญปก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 1 จังหวัดอุดรธานี

9. นายสุเทพ สายทอง หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่

10. นายวิทวัส ดุลพินิจพัฒนา หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 4 จังหวัดภูเก็ต

11. นายพันศักดิ์ จันทร์ใบเล็ก หัวหน้าสาขาพรรค ลำดับที่ 5 จังหวัดนนทบุรี

12. นายสัมพันธ์ แสงพรมชาลี ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสกลนคร เขตเลือกตั้งที่ 2

13. นายประสิทธิ์ จันทาทอง ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดหนองคาย เขตเลือกตั้งที่ 2

14. นางสาวประภาพร ทองปากน้ำ ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดสุโขทัย เขตเลือกตั้งที่ 1

15. นายธนภพ กองโภค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตเลือกตั้งที่ 2

คณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง พรรคเพื่อไทย

AAA คกก ยุทธศาสตร์ และทิศทางการเมือง PTP 28 ต