คำสั่งสำนักนายกฯให้ "ม.ล.สุนทรชัย" พ้นตำแหน่ง ขรก.การเมือง

วันที่ 28 ต.ค. 2564 เวลา 06:28 น.
คำสั่งสำนักนายกฯให้ "ม.ล.สุนทรชัย" พ้นตำแหน่ง ขรก.การเมือง
ราชกิจจาฯเผยแพร่คำสั่งสำนักนายกฯให้ "ม.ล.สุนทรชัย ชยางกูร" ออกจากตำแหน่ง ข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 244/2564 เรื่อง ให้ข้ารำชการการเมืองออกจากตำแหน่ง

ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 302/2563 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 แต่งตั้ง หม่อมหลวงสุนทรชัย ชยางกูร ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2563 เป็นต้นไป นั้น

อาศัยอำนาจตามมาตรา 10 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 จึงให้ หม่อมหลวงสุนทรชัย ชยางกูร ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/258/T_0025.PDF