สรุปคำร้อง "หมอวรงค์" ยื่น ตีความแก้ รธน.ปมบัตร 2ใบ ชี้ส่อขัด รธน.

วันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 13:06 น.
สรุปคำร้อง "หมอวรงค์" ยื่น ตีความแก้ รธน.ปมบัตร 2ใบ ชี้ส่อขัด รธน.
รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน วินิจฉัยแก้ รธน.ปมบัตร 2ใบ ชี้ส่อขัด รธน. ชี้ เอื้อประโยชน์เฉพาะพรรคการเมืองใหญ่ ผู้ชนะกินรวบ

รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน วินิจฉัยแก้ รธน.ปมบัตร 2ใบ ชี้ส่อขัด รธน. ขอแก้ 2 มาตราแต่”ลักไก่” เกินหลักการ ชี้ เอื้อประโยชน์เฉพาะพรรคการเมืองใหญ่ ผู้ชนะกินรวบ

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี ร่วมกับภาคประชาชน ได้เดินทางมายัง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา 50 และ 213 ว่าการแก้รัฐธรรมนูญระบบเลือกตั้งบัตรสองใบจากบัตรหนึ่งใบ เป็นการจำกัดสิทธิประชาชนหรือไม่

สรุปคำร้องต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ

1.ขัดหลักการ

หลักการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขอแก้ไขเพียง 2 มาตรา แต่มาลักไก่แก้ถึง 3 มาตรา ด้วยการเพิ่มแก้มาตรา86 เพิ่มขึ้น จึงเป็นกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญที่ขัดหลักการ เป็นการแก้เกินกว่าหลักการ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

2.ขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

2.1 ปัญหาการเลือกตั้งในอดีต เคยผ่านระบบบัตรสองใบมาแล้ว ทำให้ส.ส. ไม่ใช่ตัวแทนประชาชน แต่กลายเป็นตัวแทนพรรคการเมือง และนายทุนพรรค เป็นระบบผู้ชนะกินรวบ ตัดคะแนนผู้แพ้ทิ้ง

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 จึงใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสม ต้องการให้คะแนนทุกคะแนนมีความหมาย แม้ไม่ได้รับการเลือกตั้งส.ส.ในระบบเขต ก็ยังสมารถนำคะแนนไปคิดที่นั่งส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อ เพื่อคุ้มครองเสียงข้างน้อย การแก้สู่ระบบบัตรสองใบ จึงขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

2.2 การใช้คำว่าบัตรเลือกตั้ง

ในรัฐธรรมนูญ 2560 จะไม่ใช้คำว่า"บัตรเลือกตั้ง" เพราะถ้าคำนี้ในรัฐธรรมนูญ เท่ากับว่าต้องบังคับพิมพ์บัตรเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญ 2560 จึงมีเจตนาใช้คำว่า"คะแนน" หรือ "คะแนนเสียงเลือกตั้ง” แทน

ด้วยวิธีนี้ หากในภายหน้ามีวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง ด้วยวิธีอื่นใดนอกจากวิธีใช้“บัตรลงคะแนน” ก็จะสามารถปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งให้สอดคล้องกันได้ โดยไม่เป็นการขัดต่อ รัฐธรรมนูญ

3.ขัดรัฐธรรมนูญ

3.1 ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ที่กำหนดให้ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟัง ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ

ที่สำคัญการร่างรัฐธรรมนูญ2560 ที่ใช้บัตรใบเดียว ได้ผ่านการสอบถามประชาชนมาก่อนแล้ว มีประชาชนสนับสนุนระบบนี้สูงถึง 77.6% แต่การแก้ไขครั้งนี้ ไม่มีการสอบถามประชาชน หรือประชาพิจารณ์ใดๆเลย

3.2 ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 85 ที่กำหนดให้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้งได้คนละหนึ่งคะแนน แต่การแก้ไขไปสู่ระบบบัตรสองใบ กลับให้มีการลงคะแนนบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เท่ากับมีการลงได้สองคะแนน

3.3 ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ที่กำหนดให้ บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคําวินิจฉัย

ซึ่งรัฐธรรมนูญ 2560 ในระบบจัดสรรปันส่วนผสม เน้นการพยายามทำให้คะแนนทุกคะแนนของประชาชนมีความหมาย คะแนนที่ประชาชนเลือกทุกพรรคการเมืองจะต้องถูกนำมาคิดจัดสรรที่นั่งในสภา โดยทุกคะแนนที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต (ไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งหรือไม่ได้รับเลือกตั้ง) จะนำไปรวมเป็นคะแนนของพรรคการเมืองที่ส่ง ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

ระบบการเลือกตั้งแบบใช้บัตรสองใบ เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับ นายทุนเจ้าของพรรค ครอบงำ พรรคการเมือง ธุรกิจการเมืองกำลังกลับมา ไม่เคารพเสียงของประชาชน 16.8 ล้านสภาผู้แทนราษฎร

การที่ รัฐสภา ดำเนินการแก้ไข รัฐธรรมนูญ ไปสู่ ระบบบัตรสองใบ แยกเป็น ส.ส.เขต และ บัญชีรายชื่อ จึงนำไปสู่ ระบบผู้ชนะกินรวบ คะแนนผู้แพ้ถูกทิ้งน้ำ เป็นการทำลายสิทธิเลือกตั้ง ของประชาชน ที่ได้รับการคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญ ผ่านระบบจัดสรรปันส่วน