เปิดวาระครม.14ก.ย.64 จับตาเคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ-ลงทุน

วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 10:04 น.
เปิดวาระครม.14ก.ย.64 จับตาเคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ-ลงทุน
เปิดวาระประชุมครม. 14 ก.ย.64 สศช.เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ-การลงทุน ด้านคลังชงลดหย่อนภาษีให้ผู้ประกอบการซื้อ ATK ตรวจพนักงาน ด้านกระทรวงแรงงานเสนอลดจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา33 ต่ออีก 3 เดือน

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 64 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม วันนี้ มีวาระที่น่าสนใจ ดังนี้

- กระทรวงการคลัง เสนอครม.พิจารณาเรื่องการลดหย่อนภาษีผู้ประกอบการที่ซื้อชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเอง (Antigen Test kit:ATK) เพื่อนำมาให้บุคลากรในองค์กรได้ตรวจ โดยผู้ประกอบการสามารถนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า

- สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

- กระทรวงแรงงาน เสนอลดจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 ปี 2564 ต่ออีก 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ก.ย.-พ.ย. 64 โดยอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้างผู้ประกันตน มาตรา 33 ในอัตรา 2.5%

- กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2564 เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 และขอขยายระยะเวลาโครงการ พร้อมขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน 3 โครงการ

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่าด้วยการปรับตัวและการเข้าถึงดิจิทัล

- กระทรวงกลาโหม เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของกองทัพบก

- กระทรวงคมนาคม เสนอพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ได้ที่ดินเพิ่มเติมและการจ่ายเงินค่าทดแทนเพื่อ ชดเชยให้แก่ผู้ถูกเวนคืน พ.ศ…

- สำนักงานข้าราชการพลเรือน เสนอแนวทางการประเมินผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ

- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เสนอ ครม. ขอขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้น อ.ไม้แก่น อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี, อ.เบตง อ.กาบัง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก อ.สุคิริน อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือน สิ้นสุดในวันที่ 19 ธันวาคม 2564

- สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565

- วาระการแต่งตั้งโยกย้ายที่น่าสนใจ ได้แก่ กระทรวงการคลัง เสนอบรรจุและแต่งตั้งนายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้ไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารพัฒนาเอเชีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตามมติคณะรัฐมนตรี กลับเข้ารับราชการ

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอรายงานผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขอถอนตัว และร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล