กกต. รับตั้ง"ไทยภักดี-แนวทางใหม่-เสมอภาค" เป็นพรรคการเมือง

วันที่ 26 ส.ค. 2564 เวลา 10:31 น.
กกต. รับตั้ง"ไทยภักดี-แนวทางใหม่-เสมอภาค" เป็นพรรคการเมือง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง รับจดทะเบียนจัดตั้ง “ไทยภักดี – แนวทางใหม่ – เสมอภาค” เป็นพรรคการเมือง

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 64 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผย นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 จำนวน 3 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคไทยภักดี พรรคแนวทางใหม่ และพรรคเสมอภาค ซึ่งจะส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียน คือ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 พรรคการเมืองต้องดำเนินการให้มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน และต้องเพิ่มจำนวนสมาชิกให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน ภายใน 4 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และจัดให้มีสาขาพรรคการเมืองในแต่ละภาคตามบัญชีรายชื่อภาคและจังหวัดที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดอย่างน้อยภาคละ 1 สาขา โดยสาขาพรรคการเมืองแต่ละสาขาต้องมีสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสาขานั้นตั้งแต่ 500 คน ขึ้นไป หากพรรคการเมืองไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะเป็นเหตุให้พรรคการเมืองนั้น สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมือง ปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่ยังดำเนินกิจการอยู่ จำนวน 82 พรรคการเมือง

สำหรับ พรรคไทยภักดี ก่อตั้งโดยนพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เป็นหัวหน้าพรรค พรรคแนวทางใหม่ มี นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์ ประธานที่ปรึกษากลุ่มแนวทางใหม่ อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง เป็นแกนนำคนสำคัญ และมีนายธวเดช ภาจิตรภิรมย์ เป็นหัวหน้าพรรคแนวทางใหม่ ส่วนพรรคเสมอภาค มีนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นหัวหน้าพรรค