posttoday

ประยุทธ์ตั้ง "เลขาฯกสทช." คุมศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารอินเทอร์เน็ต

02 สิงหาคม 2564

นายกฯตั้ง เลขาธิการกสทช.เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสารในอินเตอร์เน็ต

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งนำยกรัฐมนตรีที่ 13/2564 เรื่องการจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) โดยมีสาระสำคัญคือ การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ คือ ศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสารในอินเตอร์เน็ต โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นหัวหน้าศูนย์

และให้หัวหน้าศูนย์และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสารในอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ปฏิบัติงานในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

ประยุทธ์ตั้ง "เลขาฯกสทช." คุมศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารอินเทอร์เน็ต

ประยุทธ์ตั้ง "เลขาฯกสทช." คุมศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารอินเทอร์เน็ต