รัฐบาลโว 2ปี "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไทย" กระโดดขึ้น 16 อันดับ

วันที่ 23 มิ.ย. 2564 เวลา 14:11 น.
รัฐบาลโว 2ปี "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ไทย" กระโดดขึ้น 16 อันดับ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เผยผลสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ปี 63 ประเทศไทยก้าวกระโดดขึ้นมา 16 อันดับ อยู่ที่ 57 ของโลก

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 64 นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลโดยการนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านภาครัฐให้พร้อมกับการเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยมุ่งเน้นเป้าหมาย 4 ด้านสำคัญ คือ 1.การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 2. การลดความเหลื่อมล้ำ 3. โปร่งใสตรวจสอบได้ และ 4.สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้วิสัยทัศน์ “รัฐบาลดิจิทัล เปิดเผยเชื่อมโยงและร่วมกันสร้างบริการที่มีคุณค่าให้ประชาชน”

จากผลสำรวจรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (United Nations E-Government Survey) โดยองค์การสหประชาชาติ พบว่าในปี 2563 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 57 ของจำนวนสมาชิก 193 ประเทศ ไต่อันดับขึ้นจากอันดับที่ 73 ในปี 2561 การก้าวกระโดดขึ้นมาถึง 16 อันดับในช่วงเวลาเพียง 2 ปี ถือว่าเป็นผลงานที่ดีเยี่ยม

ส่วนหนึ่งเกิดจากรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลมาโดยตลอด โดยมี สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล : Thailand Digital Government Academy หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของ สพร. ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการยกระดับทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง