นิด้าโพลเผยคนค้านสส.ขึ้นเงินเดือน

วันที่ 19 ธ.ค. 2553 เวลา 12:59 น.
นิด้าโพลเผยคนค้านสส.ขึ้นเงินเดือนเพราะรวยอยู่แล้ว แต่ควรให้เป็นเบี้ยประชุมแทน แนะหากทำตัวเป็นเหตุให้สภาล่มบ่อยครั้งสมควรถูกคัดชื่อออก     ศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชน "นิด้า โพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องหน้าที่สส.กับการขึ้นเงินเดือน โดยร้อยละ71.5 เห็นว่า สส.ส่วนใหญ่มีฐานะ หรือธุรกิจส่วนตัว และมีเงินเดือนมากอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเพิ่มเงินเดือน แต่ร้อยละ68.6เห็นว่าควรเพิ่มเบี้ยค่าประชุมในการประชุมสภาแทน ร้อยละ66.3 เห็นว่าหากจะมีการขึ้นเงินเดือนควรพิจารณาเป็นรายบุคคล โดยให้เฉพาะสส.ที่มีผลงานตั้งใจทำงาน และเข้าร่วมประชุมสภาสม่ำเสมอ ร้อยละ 12.5 เห็นว่าการขึ้นเงินเดือนให้กับสส. จะทำให้การทุจริตคอรัปชั่นน้อยลง 

ทั้งนี้ ประชาชนยังเห็นว่า ควรมีมาตรการลงโทษสส.ที่ไม่เข้าร่วมประชุมสภา อันเป็นเหตุให้สภาล่มหลายครั้ง ร้อยละ26.7 เห็นว่าควรตัดชื่อออกจากการเป็นสส. ร้อยละ180.8 เห็นว่าควรตัดเงินเดือนทุกครั้งที่ไม่ร่วมประชุม ร้อยละ16.4 เห็นว่าควรภาคทัณฑ์ ร้อยละ11.6 เห็นว่าสมควรประกาศรายชื่อสส.ที่ไม่เข้าร่วมประชุมสภาให้สาธารณชนรับทราบ ร้อยละ3.7 เห็นว่าไม่ควรเพิ่มเงินเดือนให้ แต่ให้เป็นเบี้ยประชุมเพื่อให้สส.เข้าร่วมประชุมสภา และร้อยละ3.2 เห็นว่า หากมาตรการใดยังไม่ได้ผลต้องขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของสส.เอง