พระราชทานเครื่องราชฯ "นักธุรกิจ - คนดัง - ตูน บอดี้สแลม" รวม 12,868 ราย

วันที่ 29 ม.ค. 2564 เวลา 14:49 น.
พระราชทานเครื่องราชฯ "นักธุรกิจ - คนดัง - ตูน บอดี้สแลม" รวม 12,868 ราย
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 จำนวน 12,868 ราย นักธุรกิจ - คนดัง - ตูน บอดี้สแลม

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง ดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่28 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 12,868 ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้อ่านทั้งหมด

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

อ่านรายชื่อฉบับเต็ม 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/E002/1.PDF