กอ.รมน.แจงยิบโซล่าร์เซลส์ “อมก๋อย”ไม่แพงเกินจริง ชื่นชมโซเชียลตรวจสอบ

วันที่ 15 ม.ค. 2564 เวลา 15:51 น.
กอ.รมน.แจงยิบโซล่าร์เซลส์ “อมก๋อย”ไม่แพงเกินจริง ชื่นชมโซเชียลตรวจสอบ
โฆษก กอ.รมน.แจงโซล่าร์เซลส์ “อมก๋อย”ไม่แพงเกินจริงเทียบจากราคากลางของกรมบัญชีกลางเป็นหลัก ชี้บริษัทที่ได้มีคุณสมบัติ ไม่เกี่ยว “นามสกุล”อะไร ประมูลผ่าน e-bidding ยันไม่ฟ้องกลับ ชื่นชมโซเชียลตรวขสอบใช้งบหลวง พร้อมขอบคุณ’พิมรี่พาย”นำร่องดี ช่วยเหลือสังคม กอ.รมน.มีแผนทำที่แม่เกิบ

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 64 พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ชี้แจงโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างว่า โครงการดังกล่าวมีงบประมาณ 45 ล้านบาท โดยขอรับการสนับสนุนงบจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในปี 2562 เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 215 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (แบตเตอรี่ลิเธียม) ขนาดความจุ 998 กิโลวัตต์-ชั่วโมง พร้อมติดตั้งโครงข่ายไฟฟ้าชุมชนระยะทาง 5,409 เมตร , ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 120 ชุด และโรงคลุมแบตเตอรี่ฯ ในพื้นที่ อ.อมก๋อย 5 แห่ง ได้แก่ 1.หมู่บ้านพะอัน ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 30.72 กิโลวัตต์ 2.หมู่บ้านจกปก ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 51.20 กิโลวัตต์ 3.หมู่บ้านห้วยไก่ป่า ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 51.20 กิโลวัตต์ 4.หมู่บ้านมูเซอหลังเมือง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 51.20 กิโลวัตต์ และ5.ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 30.72 กิโลวัตต์

ทั้งนี้ ในปี 2561 ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคง พื้นที่ อ.อมก๋อย ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ทำการประชุมประชาคมของประชาชนทั้ง 4 หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของ 3 อบต. ได้แก่ อบต.สบโขง, อบต.แม่ตื่น และ อบต.ม่อนจอง โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ติดตั้งระบบฯ ทาง กอ.รมน.ภาค 3 จึงได้เสนอโครงการฯ เข้ารับการสนับสนุนงบประมาณในกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในปี 2562

โดยการจัดซื้อจัดจ้างได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดราคากลางของโครงการตามบัญชีราคามาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และการสืบราคาจากท้องตลาด โดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั่วไปยื่นข้อเสนอ ที่ผ่านมามีผู้สนใจยื่นรับเอกสารผ่านระบบฯ 4 ราย และมีผู้ยื่นเสนอราคา 3 ราย เมื่อตรวจสอบเอกสารตามเงื่อนไข ปรากฏว่า มีผู้ยื่นเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน 2 ราย คือ บ.ทีซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บ.บี.เอ็น.โซล่าร์ เพาเวอร์ จำกัด ส่วนกิจการร่วมค้า เอ็ม เอ็ม ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดยื่นเอกสารไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน 11 รายการ ซึ่งเป็นเอกสารที่เป็นสาระสำคัญต่อผลสำเร็จของโครงการ จึงไม่ผ่านการคัดเลือก

สำหรับ บ.บี.เอ็น.โซล่าร์ เพาเวอร์ จำกัด ที่เป็นผู้ชนะการประกวดราคา (45 ล้านบาท) จดทะเบียนตั้งบริษัทในปี 2557 เพื่อประกอบกิจการด้านพลังงานทดแทนอย่างชัดเจน ประกอบกับมีผลงานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานวงเงินไม่น้อยกว่า 12 ล้านบาทตามเงื่อนไข

สำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ มีเป้าหมายหลักคือพื้นที่สาธารณะประโยชน์ และพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน ได้แก่ อาคารเรียน ศาลาประชาคมประจำพื้นที่ และเสาไฟส่องสว่างตามเส้นทางภายในหมู่บ้าน ส่วนโครงข่ายไฟฟ้าชุมชนที่ให้ประชาชนใช้งานภายในบ้านจะดำเนินการต่อไป

ที่ผ่านมา กอ.รมน. ได้ตรวจรับงานแล้ว เมื่อเดือนกันยายน 63 ระบบสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมจัดทำบัญชีคุมอุปกรณ์การผลิตไฟฟ้าฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการโอนและส่งมอบระบบให้ทั้ง 3 อบต. ใช้งาน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 63 คาดว่า อบต. รับแล้ว แต่ต้องไปขอประชุมสภา อบต. ก่อน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 64 ตอนนี้จึงยังตอบรับเป็นทางการไม่ได้

โฆษก กอ.รมน. ยืนยันว่า จะไม่ฟ้องกลับ และชื่นชมโซเชียลที่มีการตรวจสอบการใช้งบหลวง ทางเราก็ต้องชี้แจงให้เข้าใจ ส่วนที่มีราคาแพง เพราะมีอุปกรณ์ส่วนควบ การลากสายไฟฟ้าไปบ้านเรือนต่างๆ รวมถึงเสาไฟฟ้าในพื้นที่เป็นพื้นที่ราบสูง

สำหรับการวิพากษ์วิจารณ์บทบาทหน้าที่ กอ.รมน. ว่า จำเป็นต้องมาทำโครงการนี้หรือไม่ และควรยุบ กอ.รมน. หรือไม่ พล.ต.ธนาธิป ยืนยันว่า กอ.รมน. มีบทบาทและความสำคัญในแต่ละพื้นที่ อีกทั้งโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นหน้าที่ของ กอ.รมน. เพราะการอยู่ดีมีสุข เป็นเรื่องของความมั่นคง

เมื่อถามว่า กรณีที่มีบริษัทที่ได้งานนามสกุลเดียวกับ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย จะเป็นสาเหตุทำให้ราคาแพงหรือไม่นั้น โฆษก กอ.รมน. ยืนยันว่าการประมูลใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นใครจะเข้ามาก็ได้ ไม่จำกัดว่านามสกุลอะไร ถ้าข้อกำหนดตรงตามสเปค

ส่วนกรณีมีข่าวระบุว่า โครงการที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ใช้งานไม่ได้นั้น พล.ต.ธนาธิป กล่าวว่า เข้าใจว่าจะเป็นเพียงบางส่วน คงไม่ถึงทั้งหมด 20 จุด และอยากให้มีการลงไปตรวจสอบถึงระดับพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านว่า ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การใช้งานในภาพรวมคงต้องใช้ไปก่อน ถึงจะรู้ว่าต้องปรับปรุงส่วนใดหรือไม่ แต่ยืนยันว่า การดำเนินงานมีประกันอยู่แล้ว

สำหรับพื้นที่หมู่บ้านแม่เกิบ อ.อมก๋อย ที่ตกเป็นข่าวนั้น พล.ต.ธนาธิป ย้ำว่าไม่ได้อยู่ในโครงการ แต่มีแผนที่เข้าไปดำเนินการในอนาคต พร้อมมองว่าการลงพื้นที่ของพิมรี่พาย เป็นตัวอย่างที่ดีในการนำร่องช่วยเหลือสังคม