posttoday

"เทพไท"ชงแบ่งจัดเลือกตั้งท้องถิ่นเป็น 5 รอบทุก 3เดือน

06 ตุลาคม 2563

"เทพไท" เสนอรัฐบาล เร่งจัดเลือกตั้งท้องถิ่น แนะให้แบ่งจัดเป็น5รอบทุก3เดือน ห่วงพื้นที่เลือกตั้งทับซ้อน

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง การเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ว่า หลังจากการประชุมร่วมของกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.)แล้ว ยังไม่มีความชัดเจนใดๆเกี่ยวกับกำหนดวันเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ มีเพียงกระแสข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพียงแต่เป็นการคาดคะเนความเป็นไปได้ของวันเลือกตั้งเท่านั้น

จากการที่ คสช. ได้ต่ออายุให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้สามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ มาเป็นเวลาหลายปี ทำให้เกิดผลกระทบต่อ3ส่วน เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ

1.ส่วนของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิม อยู่ในวาระยาวนาน จนเกิดการผูกขาดการใช้อำนาจ ของผู้บริหารกับประชาชน และจากการต่ออายุให้อยู่ในตำแหน่งต่ออย่างไม่มีกำหนด ทำให้ผู้บริหารไม่มีความกระตือรือร้นในการปฎิบัติหน้าที่บริการประชาชน

2.ส่วนของประชาชนในเขตพื้นที่ของการบริหารองค์กรปกครองส่งท้องถิ่นนั้นๆ ก็เกิดสภาพรู้สึกเบื่อหน่ายกับผู้บริหารท้องถิ่น เสียโอกาสในการเลือกตั้งผู้บริหารชุดใหม่ ยังต้องทนต่อสภาพการบริหารของคณะผู้บริหารชุดเดิมๆต่อไป

3.ส่วนของท้าชิงหรือผู้เสนอตัวแข่งขันในตำแหน่งผู้บริหารคนใหม่ เกิดอาการอ่อนล้า เสียค่าใช้จ่ายกับการเปิดตัว การรณรงค์หาเสียง มาเป็นเวลาหลายปี แต่ยังไม่รู้กำหนดวันเลือกตั้งที่แน่นอน

ถ้าหากรัฐบาลจะมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)กำหนดวันเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเร็วๆนี้จริง ตนขอเสนอให้มีการกำหนดวันเลือกตั้งแต่ละระดับ หรือเป็นรอบๆ ทุกระยะเวลา3เดือน ต่อการเลือกตั้งหนึ่งรอบ

โดยแบ่งระดับประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น รอบแรกจัดการเลือกตั้งของ อบจ. 76จังหวัด, รอบที่2 จัดการเลือกตั้งระดับเทศบาลนครและเทศบาลเมือง จำนวน225แห่ง,รอบที่3 จัดการเลือกตั้งระดับเทศบาลตำบล จำนวน2247แห่ง,รอบที่4 จัดการเลือกตั้งระดับ อบต.จำนวน 5300แห่ง,รอบที่5 จัดการเลือกตั้งของการปกครองรูปแบบพิเศษ คือ กทม.และเมืองพัทยา หรือจะกำหนดให้การเลือกตั้งองค์กรปกครองรูปแบบพิเศษเป็นรอบแรก ก็สามารถทำได้เช่นกัน

ถ้าหากการกำหนดวันเลือกตั้ง ของแต่ละระดับหรือแต่ละประเภท กระชั้นชิดเกินไป ก็จะทำให้เกิดความสับสนเรื่องป้ายโฆษณา รถแห่หาเสียงในหมู่ประชาชน เพราะมีบางพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทับซ้อนกัน

จึงขอเสนอให้รัฐบาลได้กำหนดวันเวลาที่ชัดเจน ในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท เพื่อให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับการเลือกตั้ง ได้มีโอกาสเตรียมตัวเข้าสู่สนามการเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด