กมธ.แจงปรับลดงบประมาณปี64กว่า3หมื่นล้านให้สอดคล้องเศรษฐกิจประเทศ

วันที่ 16 ก.ย. 2563 เวลา 11:58 น.
กมธ.แจงปรับลดงบประมาณปี64กว่า3หมื่นล้านให้สอดคล้องเศรษฐกิจประเทศ
ประธานกมธ.วิสามัญพิจารณางบปี64 ชี้แจงปรับลดงบประมาณกว่า 3 หมื่นล้านบาท จากวงเงินงบ 3.3 ล้านล้านบาทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจประเทศ

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63 นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เปิดเผยว่า กมธ.วิสามัญฯ โดยการทำงานของ 8 คณะอนุกรรมาธิการ ได้ปรับลดงบประมาณ 31,965,549,000 บาท จากวงเงินงบประมาณ 3.3 ล้านล้านบาท ทำให้เหลืองบประมาณปี 64 รวม 3.28 ล้านล้านบาท โดยปรับลดจากเหตุผลังนี้

1.รายการที่ไม่สอดคล้องกับสภาพในปัจจุบันหรือที่ดำเนินการไปแล้ว โดยการใช้จ่ายโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

2.รายการที่สามารถปรับลดเป้าหมายหรือปรับเปลี่ยน เช่น การอบรมสัมมนา การจ้างเหมาบริการ การจ้างที่ปรึกษา การประชาสัมพันธ์ การเดินทางไปราชการต่างประเทศ เป็นต้น

3.รายการที่มีการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดและคาดว่าไม่สามารถดำเนินการในปี 2564

4.รายการที่ใช้งบประมาณจากแหล่งอื่นนอกเหนืองบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ เพื่อนำไปจัดสรรให้กับส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เสนอตามความเหมาะสมและจำเป็น 17,419 ล้านบาท จัดสรรให้หน่วยงานรัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ จำนวน 509 ล้านบาท ทำให้เหลืองบประมาณปี 2564 รวม 3.28 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ กมธ.ได้พิจารณางบประมาณของ 721 หน่วยงาน และพิจารณาตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ความมั่นคงของชาติ แนวนโยบายของรัฐบาล เงื่อนไขเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีข้อเสนอให้รัฐบาลได้กำหนดตัวชี้วัดโดยต้นทุน การประเมินความคุ้มค่า และให้ความสำคัญกับการทำงบประมาณบูรณาการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มงบประมาณในการลงทุน เช่น การบริหารจัดการน้ำ การศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม และสาธารณสุข

นอกจากนี้มีการเพิ่มงบประมาณให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากร, กระทรวงมหาดไทย เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บภาษี, กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, สำนักงานศาลยุติธรรม รวม 1,792,828,700 บาท

บทความแนะนำ