โพลมองรัฐบาลไร้งบฯเยียวยาหากโควิดระบาดรอบ2

วันที่ 16 ก.ย. 2563 เวลา 07:22 น.
โพลมองรัฐบาลไร้งบฯเยียวยาหากโควิดระบาดรอบ2
นิด้าโพล เผย หากโควิด ระบาดรอบ 2 คนจนหาเช้ากินค่ำ จะเดือดร้อนมากที่สุด มอง รัฐบาลไม่มีงบฯเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ใครจะเดือดร้อน หากมีโควิด - 19 รอบ 2” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,315 หน่วยตัวอย่าง

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงกลุ่มที่จะเดือดร้อนมากที่สุด หากเกิดการระบาดของโควิด - 19 รอบที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.12 ระบุว่า คนจนที่หาเช้ากินค่ำ รองลงมา ร้อยละ 14.68 ระบุว่า พ่อค้า – แม่ค้าทั่วไป ร้อยละ 9.66 ระบุว่า กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม บริษัททัวร์ ไกด์ ร้านอาหาร เป็นต้น ร้อยละ 8.59 ระบุว่า ผู้ที่ปัจจุบันยังคงตกงานอยู่ ร้อยละ 7.53 ระบุว่า กลุ่มผู้เปราะบางในสังคม เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ร้อยละ 5.02 ระบุว่า พนักงานบริษัท/พนักงานโรงงาน ร้อยละ 2.66 ระบุว่า นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 2.59 ระบุว่า บุคลากร ทางการแพทย์/สาธารณสุข ร้อยละ 2.51 ระบุว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 1.44 ระบุว่า เกษตรกร ร้อยละ 1.29 ระบุว่า กลุ่มแรงงานต่างด้าว ร้อยละ 0.76 ระบุว่า ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ และร้อยละ 0.15 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อมาตรการ/งบประมาณ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ หากเกิดการระบาดของโควิด - 19 รอบที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.54 ระบุว่า รัฐบาลจะไม่มีงบประมาณสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รองลงมา ร้อยละ 30.80 ระบุว่า มาตรการ/งบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจะเหมือนหรือเท่า ๆ เดิม ร้อยละ 19.70 ระบุว่า มาตรการ/งบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจะน้อยลง ร้อยละ 13.16 ระบุว่า มาตรการ/งบประมาณการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจะมากขึ้น และร้อยละ 2.80 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่ทราบ/ไม่สนใจ