"ประชาธิปัตย์"ไม่กังวลผลโพล เชื่อมั่นผลงานคือคำตอบที่ดีที่สุด

วันที่ 05 ก.ค. 2563 เวลา 14:23 น.
"ประชาธิปัตย์"ไม่กังวลผลโพล เชื่อมั่นผลงานคือคำตอบที่ดีที่สุด
"โฆษกประชาธิปัตย์"ไม่กังวลผลโพลระบุคะแนนนิยมลด โวพรรคลงพื้นที่เก็บข้อมูลพบประชาชนชื่นชอบนโยบายและขับเคลื่อนเป็นโครงการจนสำเร็จทำให้ประชาชนได้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 63 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงผลโพลของสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL)ว่า พรรคฯ รับฟังความคิดเห็นจากผลโพลแต่ก็ต้องสะท้อนความเป็นจริงมุมมองอีกส่วนหนึ่งว่ามีข้อเท็จจริงที่ทางพรรคฯ ได้ลงเก็บข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ได้ชื่นชอบนโยบายของพรรคฯ ที่เมื่อเข้าไปขับเคลื่อนนโยบายหลายโครงการจนเกิดผลสำเร็จที่ประชาชนได้รับประโยชน์มาก พี่น้องเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการประกันรายกว่า 7.2 ล้านครัวเรือน ในพืชเกษตร 5 ชนิด ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม ข้าวโพด ผลสำเร็จของนโยบายวัดได้จากประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชน การเปิดการตลาดให้กับสินค้าเกษตรแบบเต็มรูปแบบทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อช่วยให้สินค้าเกษตรของพี่น้องเกษตรกรมีราคาที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีโครงการช่วยเหลือในด้านการผลิตอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต เรื่องคุณภาพ เรื่องแหล่งน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง เป็นที่มาของโครงการ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ก็ประสบผลสำเร็จ

ในส่วนของการดูแลประชาชนในเรื่องของการพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นคงกับพี่น้องประชาชนในเรื่องความเป็นอยู่เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากไร้ คนที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัย ก็มีการดูแลโดยรองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคร่วมกับนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชื่อมต่อจาก โครงการเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด คนขาดโอกาส พม. ดูแล และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในกระทรวงต่างก็ทำงานกันอย่างเต็มที่มีผลงานปรากฏชัด

นายราเมศกล่าวต่ออีกว่า การมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้กับประชาชน พรรคทำงานอย่างเป็นระบบ ด้วยกลไกหลักใน 3 ส่วน คือ ส่วนของพรรค ส่วนของสภาผู้แทนราษฎร และส่วนของรัฐบาล มีจุดมุ่งหมายเดียวคือประโยชน์ประชาชน ตามนโยบายของหัวหน้าพรรค กระแสพรรคดีขึ้นโดยลำดับ พรรคฯ จึงไม่หวั่นไหวกับกระแสต่างๆ อยากให้วัดกันที่ผลงาน วัดกันที่ผลการทำงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศ พรรคฯ ผ่านมาทุกสถานการณ์ในทุกสถานการณ์คำตอบชัดที่สุดคือพรรคประชาธิปัตย์คิดและทำเพื่อส่วนรวมด้วยความยั่งยืน