"บิ๊กตู่"แถลงไทยสนับสนุนเอกชนเต็มที่ ดันอาเซียนเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจโลก

วันที่ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 19:41 น.
"บิ๊กตู่"แถลงไทยสนับสนุนเอกชนเต็มที่ ดันอาเซียนเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจโลก
นายกฯ แถลง ไทยพร้อมสนับสนุนเอกชนเต็มที่ โดยคำนึงถึงความร่วมมือ 3 ระยะ มุ่งรักษาตลาดเปิดกว้าง ดันอาเซียนกลับไปเป็นหุ้นส่วนสำคัญในเศรษฐกิจโลก

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษ ในการประชุมนอกเหนือจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 ผ่านระบบประชุมทางไกล โดยเป็นการหารือระหว่างผู้นำอาเซียนกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน โดย พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ครึ่งปีที่ผ่านมา พวกเราทราบดีว่าเราเผชิญวิกฤตครั้งสำคัญของมนุษยชาติ จากการระบาดใหญ่ของ โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบทั้งสุขภาพ ความปลอดภัยของมุนษย์ และระบบเศรษฐกิจการค้าอย่างรุนแรง เราจึงจำเป็นต้องรักษาสมดุลของการสาธารณสุขและการฟื้นฟูของเศรษฐกิจควบคู่กันไป เพื่อให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมดำเนินการต่อไปอย่างราบรื่น โดยห่วงโซ่การผลิตของประเทศ ของภูมิภาคและของโลก จะต้องเดินต่อไปได้ เพราะอาเซียนคือห่วงโซ่ที่สำคัญ

ไทยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้น เพื่อให้สามารับมือกับ โควิด-19 ได้ตรงจุด ครอบคลุม และมีประสิทธิผล อาเซียน ควรคำนึงถึงความร่วมมือในการ ส่งเสริมความร่วมมือที่ยั่งยืนในทั้ง 3 ระยะ หรือที่เรียกว่า 3R ดังนี้ 1. Responsiveness การตอบสนองต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะการขนส่งสินค้า ในช่วงล็อคดาวน์ เพื่อกระจายสินค้าไปยังประชาชน และขนส่งสินค้าของผู้ผลิต และผู้ส่งออกในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการรหารือในระดับภูมิภาคอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความร่วมมือเชิงรุกระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 2. Recovery การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแรง โดยมุ่งรักษาตลาดที่เปิดกว้างสำหรับการค้าและการลงทุนผ่านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผ่านการตกลงการค้าเสรีที่มีอยู่ และการสวงหาโอกาสจากการเจรจาตกลงการค้าเสรีกับประเทศที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค 3. Resilient ความยืดหยุ่นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต โดยเร่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และพาณิชยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการอุตสากรรมการผลิต และการอนำวยความสะดวกทางการค้า เพื่อทำให้แน่ใจว่าห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่มูลค่า มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สำหรับไทยเองนั้นยินดีต่อข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน เรื่องกลไกระดับภูมิภาคของภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนให้คณะกรรมการที่ปรึกษาธุรกิจพิเศษทำงานร่วมกันอย่างมกล้ชิดกับขณะทำงานโควิด-19 ภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียน ซึ่งเป็นกลไกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบทางเสณษฐกิจและสังคมจากโควิด-19 เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

“ไทยพร้อมสนบัสนุนภาคเอกชนอย่างเต็มที่ เพื่อทำให้อาเซียนมีความเข้มแข็งและกลับมาเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีอัตรการขยายตัวทางเศราฐกิจสูงที่สุดอีกครั้ง ตลอดจนเป็นฐานการผลิตและการลงททุนที่สำคัญจากต่างประเทศในฐานะหุ้นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจโลก”