logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
ครม.รับหลักการพรฎ.เวนคืนที่ดินสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

ครม.รับหลักการพรฎ.เวนคืนที่ดินสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

30 พฤศจิกายน 2553

ครม.อนุมัติหลักการ  ร่างพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน สร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

ครม.อนุมัติหลักการ  ร่างพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน สร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

นายศุภชัย    ใจสมุทร  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการ  ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน  ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน  และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน  โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ จำนวน 8 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ   ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับข้อสังเกต สำนักงานเลขาธิการคระรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาแล้ว  สามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยกำหนดบังคับใช้ตามพระราชกฤษฎีกา ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 กำหนดระยะเวลา 4 ปี