เทพไท พร้อมใช้เวทีสภา แก้โควิด-19

วันที่ 09 พ.ค. 2563 เวลา 11:06 น.
เทพไท พร้อมใช้เวทีสภา แก้โควิด-19
เทพไท พร้อมอภิปรายพ.ร.ก.เงินกู้3ฉบับ เสนอแนะรัฐบาล แก้โควิด-19 และใช้เวทีสภาเป็นปากเสียงแทนประชาชน

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ facebook live ที่ศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตย บ้านสำนักขัน อ.จุฬาภรณ์ กล่าวถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นรายชื่อขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาว่า ตนได้รับการติดต่อจากสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อขอให้ลงชื่อในญัตติการเปิดประชุมสมัยวิสามัญด้วย เพราะพรรคฝ่ายค้านได้ยื่นรายชื่อไปจำนวน210คน แต่ยังขาดรายชื่ออยู่อีกจำนวน 36 คน ซึ่งจะต้องมีสมาชิกจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือวุฒิสมาชิกลงชื่อให้ครบ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา มาตรา 123 ที่บัญญัติว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาทั้งสองสภารวมกัน หรือสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร มีจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียก ประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้ ให้ประธานรัฐสภานําความกราบบังคมทูลและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ จึงสามารถจะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญได้ ซึ่งตนเองได้ตอบปฏิเสธไป ด้วยเหตุผล3ข้อคือ

1.พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลยังไม่ได้มีการประชุม ส.ส. และยังไม่มีมติของที่ประชุมว่าจะให้ร่วมลงชื่อด้วยหรือไม่ และจากท่าทีของวิปรัฐบาล ก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญในครั้งนี้

2.เห็นว่าได้มีราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1/2563 ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม เป็นต้นไป ซึ่งยังเหลือเวลาอีก 10 กว่าวันเท่านั้น ก็จะเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องร่วมลงชื่อกับพรรคร่วมฝ่ายค้านแต่อย่างใด เพราะกว่ากระบวนการจะการขอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญจะแล้วเสร็จ ก็ถึงการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญพอดี

3.อยากให้ ส.ส.ได้ทำหน้าที่ ลงพื้นที่ ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และรวบรวมข้อมูลทั้งหมด มาประกอบการอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ของรัฐบาล ที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรทันที เมื่อเปิดสมัยประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนตัวมีความพร้อมอย่างเต็มที่ ในการอภิปรายแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ พ.ร.ก.เงินกู้ของรัฐบาลทั้ง3ฉบับ และเห็นว่าการใช้เวทีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นเวทีแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน เป็นเรื่องที่ดี ที่ทุกฝ่ายควรให้การสนับสนุน และให้ความสำคัญ เพื่อไม่ให้การเมืองไทยเดินเข้าสู่ทางตัน หรือไม่มีทางออก หรือใช้เวทีชุมนุมตามท้องถนนเพื่อเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจนอกระบบ ฉวยโอกาสเข้าแทรกแซง ทำลายประชาธิปไตยของประเทศได้ ตนขอสนับสนุนการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและเชื่อมั่นในระบบรัฐสภา จึงอยากจะให้ทุกฝ่ายได้เห็นความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และเชื่อมั่นระบบรัฐสภาในการแก้ปัญหาประชาชนและประเทศชาติให้มากที่สุด