6เดือนแรกปี63ประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาลในระดับปานกลาง

วันที่ 07 เม.ย. 2563 เวลา 16:18 น.
6เดือนแรกปี63ประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาลในระดับปานกลาง
ครม.รับทราบผลโพลการบริหารงานของรัฐบาลครบ 6 เดือนใน 63 ของกระทรวงดีอีเอสพบประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาลระดับปานกลางส่วน โยบายที่ประชาชนพึงพอใจสุดเป็นโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (7 เม.ย.) รับทราบตามที่กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงาน ของรัฐบาล พ.ศ. 2563 (ครบ 6 เดือน) พบว่า การติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล ประชาชนร้อยละ 77.4 ติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล โดยแหล่งข้อมูลที่ติดตามมากที่สุด คือ โทรทัศน์ ร้อยละ 95.5 รองลงมา คือ อินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ ร้อยละ 39.4 ขณะที่ ประชาชน ร้อยละ 22.6 ไม่ได้ติดตาม โดยให้เหตุผล คือ ไม่สนใจ ไม่มีเวลา/ไม่ว่าง

ส่วนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่ประชาชนรับทราบมากที่สุด คือ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 96.7 รองลงมา คือ โครงการ “ชิม ช้อป ใช้” ร้อยละ 96.4 ทั้งนี้ ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำเนินงานของรัฐบาลอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด ร้อยละ 41.7 พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 45 ซึ่งนโยบายที่ประชาชนพึงพอใจในระดับมาก – มากที่สุด คือ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี ร้อยละ 54.6 รองลงมา คือ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้อยละ 54.1

สำหรับความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศอยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก - มากที่สุด ร้อยละ 39.1 เชื่อมั่นปานกลาง ร้อยละ 45.1 นอกจากนี้ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เช่น ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาล ในหลากหลายช่องผ่านอินเทอร์เน็ตและหนังสือพิมพ์ เร่งแก้ไขปัญหาของประเทศตามความต้องการ ของประชาชน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง