ราชกิจจาฯประกาศค่าใช้จ่าย "ผู้ตรวจการฯ" ดูงาน ตปท.ได้ค่าแต่งตัว 9 พัน

วันที่ 31 ม.ค. 2563 เวลา 06:56 น.
ราชกิจจาฯประกาศค่าใช้จ่าย "ผู้ตรวจการฯ" ดูงาน ตปท.ได้ค่าแต่งตัว 9 พัน
ราชกิจจาฯ ประกาศค่าใช้จ่ายการเดินทาง "ผู้ตรวจการฯ" เหมาจ่ายดูงานในประเทศได้ 800 บาท ดูงานต่างประเทศ วันละ 3,100 บาท ไม่เกิน 4,500 บาท ค่าเครื่องแต่งตัว 9,000 บาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2563 มีสาระสำคัญ กำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางภายในประเทศ แบ่งเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เหมาจ่ายวันละ 800 บาท ส่วนค่าเช่าที่พัก ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นและเหมาะสม ขณะที่ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสำหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทำนองเดียวกัน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในกรณี ใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทาง ให้เบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย ในอัตรากิโลเมตรละ 5 บาท ค่าประกันภัยการเดินทาง ค่ารับรอง ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นและเหมาะสม

ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางต่างประเทศ กำหนดให้ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง เหมาจ่ายวันละ 3,100 บาท หรือให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามหลักฐานการจ่ายเงินและไม่เกินวันละ 4,500 บาท ค่าประกันภัยการเดินทาง ค่ารับรอง ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีค่าเครื่องแต่งตัว ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายครั้งละ 9,000 บาท ต่อเมื่อการเดินทางครั้งใหม่มีระยะห่างจากการเดินทางครั้งสุดท้ายที่ได้รับค่าเครื่องแต่งตัวเกินกว่า 2 ปี นับแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย และต้องมิใช่การเดินทางไปประเทศตามรายชื่อที่ทางการกำหนดไว้ว่าไม่สามารถเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้

ทั้งนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับคู่สมรส ได้เฉพาะกรณีที่ได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคู่สมรส ให้เบิกได้ในอัตราเดียวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/008/T_0047.PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต