พปชร.หนุนประชาชนใช้มาตรการสมัครใจลดปัญหาฝุ่น

วันที่ 20 ม.ค. 2563 เวลา 09:26 น.
พปชร.หนุนประชาชนใช้มาตรการสมัครใจลดปัญหาฝุ่น
ผอ.คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมพลังประชารัฐ หนุนประชาชนใช้มาตรการสมัครใจ ร่วมกันลดปัญหาฝุ่นละออง ชี้สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคน

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.63 น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ผู้อำนวยการคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของพรรคพลังประชารัฐ วอนประชาชนสนับสนุนนโยบายที่รัฐบาลจะออกมาเพื่อลดปัญหาฝุ่นที่กำลังวิกฤตอยู่ในขณะนี้่ แม้นโยบายดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของประชาชน แต่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชนต้องร่วมมือกันเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคน

ปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 เกิดจากปัจจัยทั้งควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ในส่วนของปัจจัยที่ควบคุมได้นั้น ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เบาบางลงได้ เพราะท้ายที่สุดคนที่ได้ประโยชน์ก็คือสุขภาพของเราของลุกหลานเราอยู่ดี ดังนั้นหากสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรการที่รัฐจะออกมาบังคับใช้แล้ว ก็ขอเชิญชวนรณรงค์ให้เราทุกคนเริ่มทำกันตั้งแต่ตอนนี้ มาตรการที่จะได้ผลเร็วที่สุดในภาวะฉุกเฉินคือมาตรการแบบสมัครใจ

สำหรับการลดปัจจัยที่ควบคุมได้เพื่อให้ฝุ่นในเมืองลดลง ประชาชนสามารถช่วยกันได้เพื่อตัวเราเองโดยเน้นที่การลดการปล่อยควันจากท่อไอเสียของยานพาหนะต่างๆ ให้ได้มากที่สุด มาตรการสมัครใจดังกล่าว อาทิเช่น ลดการใช้พาหนะส่วนตัว ใช้เท่าที่จำเป็น ดับเครื่องยนต์เมื่อไม่ใช้รถ ใช้รถโดยสารสาธารณะ เดินทางแบบ car –pool โดยผ่านทางแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น LILUNA หรือใช้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดควันน้อยที่สุด ใช้น้ำมัน B10 สำหรับรถที่รองรับ เป็นต้น

ในส่วนของต่างจังหวัด ประชาชนทุกคนสามารถร่วมด้วยช่วยกันหยุดเผาขยะมูลฝอย หญ้า ตอขัง หรือเศษวัสดุทางการเกษตรหรือสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะเป็นที่ดินตนเองหรือที่สาธารณะก็ตาม โดยเฉพาะชาวไร่อ้อย สามารถนำกำแพงเพชรโมเดลมาใช้เป็นต้นแบบ โดยเกษตรกรในเขตอำเภอขาณุวรลักษบุรีริเริ่มลดปริมาณการเผาโดยเก็บใบอ้อยมาอัดแท่งขายเป็นวัตถุดิบส่งโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล ซึ่งจะช่วยลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ทางอากาศของพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น แทนการเผาใบอ้อย ที่จะก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นหมอกควัน การเก็บใบอ้อยอัดแท่งนั้น ถือเป็นตัวอย่างที่ดีและรักษาสภาพแวดล้อมทางอากาศร่วมกันในสังคมที่ดี

เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของเราทุกคน มาตรการทางกฎหมายของรัฐจะเป็นมาตรการบังคับ ควบคุม เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยที่ควบคุมได้และไม่ได้ในภาพรวม ระยะยาว ซึ่งหากเราทุกคนร่วมมือกันทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มาตรการแบบสมัครใจนี้เองจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของปัญหาฝุ่นนี้ได้ ทั้งนี้เพื่อสุขภาพของเราและลูกหลานของเราเอง

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต