กมธ.เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ดูงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่ 16 พ.ย. 2562 เวลา 11:53 น.
กมธ.เศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ดูงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ดูงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะหนุน SMEs และ Startups เข้าถึงตลาดทุน

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการด้านตลาดทุนและธุรกิจประกันภัย นำโดย นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ , นางประภาศรี สุฉันทบุตร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และคณะได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 พ.ย.

โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปบทบาทของสำนักงาน ก.ล.ต. สภาธุรกิจตลาดทุนไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เกี่ยวกับการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างตลาดทุนไทยกับตลาดทั่วโลก โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และคณะผู้บริหาร ร่วมบรรยายในภาพรวม รวมทั้งการร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านนางประภาศรี สุฉันทบุตร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ กล่าวว่าได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อที่จะให้ประชาชนใช้ช่องทางตลาดทุนในการออมโดยการลงทุนในกองทุนที่ไม่มีความเสี่ยง อีกทั้งตลาดทุนควรช่วยการส่งเสริมความรู้ทางการเงินและการออมเพื่อวัยเกษียณ

นอกจากนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯต้องสนับสนุนให้ SMEs และ Startupsได้ให้เข้าถึงตลาดทุนโดยเฉพาะกิจการในต่างจังหวัด เพื่อให้ได้มีโอกาสเข้าถึงทุนด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต