'หญิงหน่อย'ชง6ข้อฝากประธานกมธ.แก้ม.256ปลดล็อกรธน.

วันที่ 09 พ.ย. 2562 เวลา 17:49 น.
'หญิงหน่อย'ชง6ข้อฝากประธานกมธ.แก้ม.256ปลดล็อกรธน.
"สุดารัตน์"วอนทุกพรรคจริงใจหวังเห็นการแก้รธน. เป็นวาระแห่งชาติแนะประธานกมธ.ควรแสดงวิสัยทัศน์ให้สัญญาประชาคมจะแก้รธน.โดยไม่มีวาระแอบแฝง

เมื่อวันที่ 9พฤศจิกายน 2562ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยได้บรรยายให้กับนิสิตดุษฎีบัณฑิตคณะพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในหัวข้อ “การนำหลักพุทธธรรมมาใช้กับอาชีพนักการเมือง” โดยคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวถึงเหตุผลที่ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงแนวทางการแก้รัฐธรรมนูญและบุคคลใดจะมาทำหน้าที่เป็นประธานกรรมาธิการฯว่า มีทั้งสิ้น 6 ประเด็น

1.รัฐธรรมนูญฉบับนี้สร้างปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งแม้แต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้สั่งให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจก็ไม่สามารถปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของตนเองได้ และนับแต่เป็นรัฐบาล คสช. ต้องออกม.44 ยกเว้นการใช้บังคับรัฐธรรมนูญหลายครั้งจนถึงเป็นรัฐบาลปัจจุบันก็ยังทำตามรัฐธรรมนูญของตัวเองไม่ได้

2.การแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ทำโดยวิธีง่ายๆคือ การแก้ม.256 เพียงมาตราเดียวเพื่อปลดล็อกให้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้โดยจัดให้มีการเลือกตั้งสสร.ที่มาจากสาขาอาชีพจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศเป็นตัวแทนของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้

3.ถ้าทุกพรรคการเมืองจริงใจต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศตั้งใจทำกฎกติกาของประเทศให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศเพื่อประชาชนส่วนใหญ่มิใช่ทำเพื่อคนบางกลุ่มอย่างในปัจจุบันก็สามารถใช้วาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ทุกคนทุกพรรครวมทั้งภาคประชาชนภาคเอกชนคณาจารย์ผู้รอบรู้ทั้งหลายมาร่วมมือกันหาทางออกจากปัญหาความขัดแย้งของประเทศ สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยได้ “รัฐธรรมนูญเพื่อความก้าวหน้าของประเทศ” สร้างกลไกการแก้ไขปัญหาประเทศที่มีประสิทธิภาพในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศให้ทันโลกได้

4.รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างความมั่นคงและอนาคตให้คนไทยกระจายโอกาสกระจายรายได้ให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมลดการใช้อำนาจและทุนผูกขาดประเทศจนทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำที่สูงมากอย่างในปัจจุบัน

5.สำหรับตำแหน่งประธานกรรมาธิการทุกคนมีสิทธิ์เสนอตัวมามาทำหน้าที่แต่ผู้เสนอตัวมาทำหน้าที่ประธานควรแสดงวิสัยทัศน์และให้ “สัญญาประชาคม” กับประชาชนว่าจะมาทำหน้าที่แก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังจริงใจด้วยวิธีการและขั้นตอนอย่างไรให้ได้มาซึ่งการแก้มาตรา256จนถึงการจัดเลือกตั้ง สสร.จากประชาชนได้

6.การทำหน้าที่ประธานจะต้องไม่มีวาระแอบแฝงไม่เป็นประธานเพื่อมาป่วนและขัดขวางการแก้ไข “รัฐธรรมนูญเพื่อความก้าวหน้าของประเทศ”ในครั้งนี้

“ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนช่วยกันจับตาดูพฤติกรรมของแต่ละพรรคการเมืองในการตั้งกรรมาธิการฯเพื่อศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ดี เพื่อส่งเสียงเรียกร้องความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ให้สำเร็จ" คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว

อย่างไรก็ตามในส่วนท่าทีของพรรคเพื่อไทยยืนยันพรรคจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสื่อสารถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องมีการแก้ไขโดยมีเจตนารมณ์ให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของประเทศในสองเรื่องใหญ่ประกอบด้วยปัญหาความไม่ปรองดองจากโครงสร้างที่เขียนในรัฐธรรมนูญและไม่ยึดโยงกับประชาชน แต่ไปยึดโยงกับกลุ่มอำนาจซึ่งโครงสร้างดังกล่าวจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและเป็นไปเพื่อให้คนกลุ่มเล็กสามารถใช้อำนาจได้อย่างเต็มที่ขณะที่คนกลุ่มใหญ่ของประเทศกับไม่มีสิทธิ์มีเสียงซึ่งนำไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจเพราะเมื่อมีการผูกขาดอำนาจนโยบายต่างๆจึงเอื้อแค่กลุ่มทุนใหญ่สิทธิของประชาชนคนตัวเล็กที่จะเกิดโอกาสในการทำมาหากินจึงถูกปิดกั้นการกระจายอำนาจลดน้อยลงซึ่งการรวมศูนย์อำนาจในลักษณะเช่นนี้เป็นเสมือนการรวมศูนย์ทุนจึงทำให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำอย่างที่เห็น