โพลหนุนแบน 3 สารเคมี เชื่อไม่เกี่ยวสหรัฐตัดจีเอสพี

วันที่ 30 ต.ค. 2562 เวลา 11:07 น.
โพลหนุนแบน 3 สารเคมี เชื่อไม่เกี่ยวสหรัฐตัดจีเอสพี
นิด้าโพล เผย ผลสำรวจ พบ 55.72% หนุนแบน 3 สารเคมี ขณะที่  27.98 % เชื่อ ไม่เกี่ยวกับการที่สหรัฐตัดจีเอสพี

เมื่อวันที่ 30 ตค. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การแบน 3 สารเคมีกับการถูกตัดจีเอสพี” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,258 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการแบน 3 สารเคมี ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส กับการถูกตัดจีเอสพีสินค้าไทยจากประเทศสหรัฐอเมริกา

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อมติของ “คณะกรรมการวัตถุอันตราย” ให้ยกเลิกการใช้สารเคมีการเกษตร 3 ตัว พบว่า ร้อยละ 55.72 ระบุว่า เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะ ควรยกเลิกตั้งนานแล้วเนื่องจากเป็นอันตรายต่อร่างกายทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค ขณะที่บางส่วนระบุว่า ต่างชาติยกเลิกการใช้สารเคมีไปนานแล้วประเทศไทยก็ควรที่จะยกเลิกการใช้สารเคมีบ้าง ร้อยละ 19.08 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ สารพิษส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค และเห็นใจชาวเกษตรกรที่ต้องใช้สารเคมี ร้อยละ 10.18 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ เกษตรกรยังจำเป็นต้องใช้เพื่อกำจัดวัชพืชบางชนิดที่สารอื่นใช้ไม่ได้ และยังไม่มีสารเคมีตัวใหม่เข้ามาทดแทน และร้อยละ 15.02 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเลย เพราะ เกษตรกรค่อนข้างมีรายได้น้อย ถ้าเปลี่ยนสารเคมีใหม่อาจจะต้องลงทุนเยอะ และรัฐบาลยังไม่มีสารเคมีตัวใหม่มาทดแทน ควรที่จะชะลอไม่ควรที่จะยกเลิกเลย

เมื่อถามถึงความเกี่ยวข้องกันระหว่างการที่อเมริกาตัดจีเอสพีสินค้าไทยกับการยกเลิกการใช้สารเคมีการเกษตร 3 ตัว พบว่า ร้อยละ 21.30 ระบุว่า เกี่ยวข้องกันแน่นอน เพราะ อเมริกาเป็นประเทศผลิตสารเคมี การที่ไทยยกเลิกใช้อาจทำให้เสียผลประโยชน์ในเรื่องรายได้ที่ขาดหายไป ร้อยละ 27.90 ระบุว่า ค่อนข้างเกี่ยวข้องกัน เพราะ เมื่อไทยยกเลิกสารเคมีอเมริกาตัดจีเอสพีสินค้าไทยทันที ทำให้เห็นว่าเป็นการโต้ตอบจากทางอเมริกาอย่างชัดเจน ร้อยละ 7.95 ระบุว่า ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกัน เพราะ เป็นนโยบายของอเมริกาอยู่แล้ว เป็นการกีดกันทางการค้าปกติ และหากจะยกเลิกรัฐบาลก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ร้อยละ 27.98 ระบุว่า ไม่เกี่ยวข้องกันเลย เพราะ สินค้าที่อเมริกาตัดจีเอสพีบางตัวก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสารเคมี และน่าจะเป็นผลดีมากกว่าที่ไทยส่งจะได้ส่งออกสินค้าปลอดสารเคมี และ  ร้อยละ 14.87 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ/ไม่ทราบ