ประวิตรสั่ง "ดีอี" เร่งเชื่อมกล้องCCTVทั่วประเทศให้ใช้งานได้ตลอดเวลา

วันที่ 04 ต.ค. 2562 เวลา 12:10 น.
ประวิตรสั่ง "ดีอี" เร่งเชื่อมกล้องCCTVทั่วประเทศให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
"บิ๊กป้อม" สั่ง "ดีอี" เร่งผลักดัน บูรณาการระบบกล้องวงจรปิดทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพใช้งานได้ตลอดเวลา

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ บริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมมีมติรับทราบ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้อง CCTV และสรุปผลการดำเนินงาน

นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ในคณะกรรมการบริหาร การบูรณาการแผนฯ แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ สำหรับเชื่อมโยงกล้อง CCTV และ การขอความอนุเคราะห์ในการลดหรือยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้กับกล้อง CCTV

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบการระดับจังหวัดและในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตั้งแต่สำรวจตรวจสอบความมีอยู่จริงและประสิทธิภาพของกล้อง CCTV โดยให้จังหวัดและกทม. บันทึกข้อมูลกล้องฯ ที่มีอยู่ในพื้นที่ลงในระบบรายงานผลการตรวจสอบ การใช้งานของระบบฯ ของจังหวัดและพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ และสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลกล้องฯ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการบูรณาการเชื่อมโยงและจัดระบบ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์และกำหนดจุดเสี่ยง หรือจุดสำคัญที่มีความจำเป็นในการติดตั้งเพิ่มเติม กำหนดแผนในการปรับปรุงซ่อมแซมระบบให้สามารถใช้งานได้ และกำหนดแผนบริหารจัดการในภาพรวม

อย่างไรก็ตามจังหวัดได้บันทึกข้อมูลกล้องในระบบตรวจสอบฯ ครบทุกจังหวัดแล้ว และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ปิดระบบรายงานผลการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะได้นำข้อมูลในระบบมาประกอบการพิจารณาจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV ทั่วประเทศต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต