โพลชี้คนกังวลรัฐบาลบริหารประเทศ-ของแพงค่าครองชีพสูง-อาชญากรรมรุนแรง

วันที่ 08 ก.ย. 2562 เวลา 10:02 น.
โพลชี้คนกังวลรัฐบาลบริหารประเทศ-ของแพงค่าครองชีพสูง-อาชญากรรมรุนแรง
ดุสิตโพลเผยคนกังวลการบริหารประเทศของรัฐบาล-ของแพง ค่าครองชีพสูง-อาชญากรรมรุนแรงมากสุด พร้อมแนะวิธีแก้ไข

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 62 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง ความวิตกกังวลของคนไทย ที่มีต่อ “การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม” ณ วันนี้ โดยสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,172 คน ระหว่างวันที่ 3-7 ก.ย. 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1. สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล “ด้านการเมืองไทย” ณ วันนี้ มีเรื่องใดบ้าง? พร้อมเสนอวิธีแก้ไข

อันดับ 1การบริหารประเทศ การพัฒนาประเทศของรัฐบาล43.76%

วิธีแก้ไขควรเร่งดำเนินงานตามนโยบายที่หาเสียงไว้ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา แก้ให้ตรงจุด สร้างความเข้าใจแก่ทุกฝ่าย เลือกคนให้เหมาะกับงาน ฯลฯ

อันดับ 2พฤติกรรมของนักการเมือง การทะเลาะเบาะแว้ง ความขัดแย้งแตกแยก38.83%

วิธีแก้ไขนึกถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ ยุติการทะเลาะเบาะแว้ง ควรใช้ข้อมูลข้อเท็จจริงมาหักล้างกัน มีข้อตกลงร่วมกันที่ทุกฝ่ายพึงพอใจ ยอมรับได้ ฯลฯ

อันดับ 3การทุจริต คอรัปชั่น แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ33.20%

วิธีแก้ไขควรเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบได้ มีการติดตามดำเนินการอย่างเคร่งครัด ควบคุมการใช้งบประมาณ มีบทลงโทษรุนแรง ไม่ละเว้น ฯลฯ

อันดับ 4การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 14.19%

วิธีแก้ไขต้องยึดความถูกต้อง ไม่เอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มีเนื้อหาเหมาะสมกับบริบทของไทย ไม่สองมาตรฐาน ใช้ได้ในระยะยาว ฯลฯ

อันดับ 5เสถียรภาพทางการเมือง 12.27%

วิธีแก้ไขรัฐบาลต้องมีจุดยืน ทุกฝ่ายตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน เร่งสร้างผลงาน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้สำเร็จ ทำงานให้สอดคล้องกับนโยบาย ฯลฯ

2. สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล “ด้านเศรษฐกิจ” ณ วันนี้ มีเรื่องใดบ้าง? พร้อมเสนอวิธีแก้ไข

อันดับ 1ของแพง ค่าครองชีพสูง62.39%

วิธีแก้ไขภาครัฐต้องช่วยเหลืออย่างจริงจัง ควบคุมราคา การเอาเปรียบของพ่อค้าคนกลาง ประชาชนต้องประหยัด วางแผนการใช้จ่าย ฯลฯ

อันดับ 2รายได้ไม่พอกับรายจ่าย มีหนี้สิน 35.05%

วิธีแก้ไขมีมาตรการช่วยเหลือประชาชน ลดดอกเบี้ย แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ต้องหารายได้เสริม ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ฯลฯ

อันดับ 3เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ 22.75%

วิธีแก้ไขรัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติเข้ามาลงทุน มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเกิดการจ้างงาน ฯลฯ

อันดับ 4ปัญหาการตกงาน ว่างงาน16.15%

วิธีแก้ไขหาอาชีพเสริม สร้างงานสร้างรายได้ มีนโยบายช่วยเหลือช่วงว่างงาน มีโครงการจัดหางานช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ

อันดับ 5ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ 14.22%

วิธีแก้ไขมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร พยุงราคา มีตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า ประชาชนช่วยกันอุดหนุน ฯลฯ

3. สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล “ด้านสังคม” ณ วันนี้ มีเรื่องใดบ้าง? พร้อมเสนอวิธีแก้ไข

อันดับ 1อาชญากรรม การใช้ความรุนแรง 54.81%

วิธีแก้ไขบทลงโทษต้องรุนแรง ดำเนินการทางกฎหมายอย่างรวดเร็ว แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนให้ดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 2คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกของคนในสังคม29.45%

วิธีแก้ไขครอบครัวปลูกฝัง อบรมเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเยาว์ ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี พัฒนาการศึกษา ฟื้นฟูศาสนาให้เป็นที่ยึดเหนี่ยว ฯลฯ

อันดับ 3สถานการณ์น้ำท่วมและภัยแล้ง23.31%

วิธีแก้ไขรัฐบาลควรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รณรงค์ให้ทุกคนมีจิตสำนึก ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

อันดับ 4ปัญหาเด็กแว้น เสพยา ทะเลาะวิวาท17.38%

วิธีแก้ไขสถานศึกษาและครอบครัวควรช่วยกันดูแลบุตรหลาน มีเวลาให้กัน ให้ความรักความอบอุ่น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฯลฯ

อันดับ 5การใช้สื่อโซเชียลในทางที่ผิด11.55%

วิธีแก้ไขมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ไม่แชร์สิ่งที่ไม่ถูกต้อง ภาพที่ไม่เหมาะสม ควรใช้วิจารณญาณในการเสพสื่อ ฯลฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต