ซูเปอร์โพลเผยพรรคอนาคตใหม่ครองใจคนรุ่นใหม่

  • วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 09:43 น.

ซูเปอร์โพลเผยพรรคอนาคตใหม่ครองใจคนรุ่นใหม่

ซูเปอร์โพลเผยพรรคอนาคตใหม่ได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่ ขณะที่คนสูงอายุจะชื่นชอบพรรคพลังประชารัฐ แนะพรรคการเมืองออกแบบโมเดลตอบสนองคนทุกวัยมากขึ้น

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 62 นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง คนต่างวัย ใจต่างกัน กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,616 ตัวอย่างระหว่างวันที่ 10 – 24 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมาพบว่า

เมื่อถามถึง ความสุขของประชาชน ถ้ามีรัฐมนตรีติดดิน จิตใจดี ช่วยเหลือชาวบ้าน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 46.7 มีความสุข ร้อยละ 40.2 ระบุเฉย ๆ และร้อยละ 13.1 ไม่เห็นมีความสุขอะไร ที่น่าเป็นห่วงคือ มีประชาชนจำนวนมากเคยโดนเจ้าหน้าที่รับเรียกรับเงินในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยพบมากสุดในช่วงอายุ 20 – 30 ปีร้อยละ 40.5 ช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปีร้อยละ 33.2 ช่วงอายุ 31 – 40 ปีร้อยละ 30.9 ในขณะที่ ช่วงอายุ 41 – 50 ปีมีร้อยละ 27.9 และ ช่วงอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปมีอยู่ร้อยละ 10.6 ที่เคยประสบปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต คอรัปชั่น เรียกรับเงินจากประชาชนและคนใกล้ชิด

ที่น่าสนใจคือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถ้าจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แต่คนสูงอายุส่วนใหญ่เห็นด้วย โดยผลสำรวจพบว่า คนช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปีส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.6 และคนช่วงอายุ 20 – 30 ปีร้อยละ 68.7 ไม่เห็นด้วยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถ้าเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แต่ในกลุ่มคนช่วงอายุ 31 – 40 ปีร้อยละ 50.4 ช่วงอายุ 41 – 50 ปีร้อยละ 56.5 และช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไปร้อยละ 53.6 เห็นด้วยถ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

ผลสำรวจชี้ว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ชอบพรรคอนาคตใหม่ แต่คนสูงอายุชอบพรรคพลังประชารัฐ โดยผลสำรวจพบว่า กลุ่มคนช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปีส่วนใหญ่ร้อยละ 81.9 คนช่วงอายุ 20 – 30 ปีส่วนใหญ่ร้อยละ 67.4 ชอบพรรคอนาคตใหม่ ในขณะที่ คนช่วงอายุ 31 – 40 ปีร้อยละ 50.3 คนช่วงอายุ 41 – 50 ปีและคนช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไปชอบพรรคอนาคตใหม่ลดลงตามลำดับ แต่คนสูงอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไปจำนวนมากสุดหรือร้อยละ 41.6 ชอบพรรคพลังประชารัฐ และช่วงอายุ 41 – 50 ปีร้อยละ 33.3 ชอบพรรคพลังประชารัฐเช่นกัน ในขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่อายุต่ำกว่า 20 ปีเพียงร้อยละ 4.8 เท่านั้นที่ชอบพรรคพลังประชารัฐ

นายนพดลกล่าวว่า โพลนี้ชี้ให้เห็นว่า คนต่างวัยมีประสบการณ์และใจที่ชอบต่างกัน คนรุ่นใหม่โดนประสบการณ์ที่ไม่ดีจากเจ้าหน้าที่รัฐในปัญหาทุจริตคอรัปชั่นโดนเรียกรับเงินมากกว่าคนสูงวัย อาจทำให้รู้สึกไม่ดีและโทษรัฐบาลปัจจุบันมากกว่ากลุ่มคนสูงวัย ส่งผลให้อยากเปลี่ยนแปลงสังคมหลังจากเคยผิดหวังจากผู้ใหญ่ในสังคมเมื่อหลายปีก่อน โดยวันนี้พรรคที่ชอบของคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่คือ พรรคอนาคตใหม่ ส่วนพรรคที่ชอบของคนสูงวัยจำนวนมากคือ พรรคพลังประชารัฐ โดยมีบุคคลนัยสำคัญของคนสูงวัยคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผลโพลนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึง คนต่างวัย ใจต่างกัน

“ฐานสนับสนุนของสาธารณชนจะเพิ่มขึ้นถ้าพรรคการเมืองต่าง ๆ ทำงานตอบสนองความคาดหวังได้อย่างรวดเร็ว ถ้าไม่ทำอะไรเลยย่อมส่งผลให้คะแนนนิยมถดถอยอย่างมีนัยสำคัญ ทางออกคือควรออกแบบโมเดลตอบโจทย์คนแต่ละวัยให้มากขึ้น เช่น การยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมุ่งเน้นผลงานจับต้องได้ รณรงค์จิตอาสา ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ยืนหยัดในความถูกต้องชอบธรรม และเป็นต้นแบบที่ดีต่อคนทุกวัย"นายนพดลกล่าว

ข่าวอื่นๆ