ครม.ไฟเขียวตั้ง "อนุกูล "นั่งผอ.ข่าวกรอง"ภาดล" อธิบดีกรมน้ำ

  • วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 18:34 น.

ครม.ไฟเขียวตั้ง "อนุกูล "นั่งผอ.ข่าวกรอง"ภาดล" อธิบดีกรมน้ำ

ครม.แต่งตั้ง3 อธิบดีกระทรวงทรัพฯ"ศักดิ์ดา"คุมน้ำบาดาล"โสภณ"นั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นางนฤมล ภิญโญวินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง และผู้เกษียณอายุราชการ 4 ราย ได้แก่ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ นายอัษฎาพร ไกรพานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ การเร่งรัดผลักดันนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติและเพื่อการบริหารราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความต่อเนื่องสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ครม.มีมติแต่งตั้ง นายอนุกูล เจิมมงคล รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็น ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และ แต่งตั้ง นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดีอี 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ