ฝ่ายค้านยื่นแล้วซักฟอก"บิ๊กตู่"ปมถวายสัตย์ฯ

วันที่ 16 ส.ค. 2562 เวลา 10:36 น.
ฝ่ายค้านยื่นแล้วซักฟอก"บิ๊กตู่"ปมถวายสัตย์ฯ
พรรคฝ่ายค้าน นำ 214 รายชื่อ ยื่นญัตติขอเปิดซักฟอก "นายกฯ" ปมถวายสัตย์ฯไม่ครบ ด้านประธานสภา ขอเวลา 7 วันตรวจสอบ ก่อนแจ้งครม.รับทราบภายใน สค.นี้

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 7 นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือวิปฝ่ายค้าน พร้อมตัวแทน 7 พรรคฝ่ายค้าน ได้นำรายชื่อสส.จำนวน 214 รายชื่อ เข้ายื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริง และเสนอแนะ ปัญหาต่อนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ในญัตติระบุว่า การที่นายกฯกล่าวนำการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนถูกต้องถือเป็นการจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญอันเป็นเรื่องที่เป็นแบบแผนและขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญ เป็นการกระทำต่อหน้าองค์พระมหากษัตริย์ผู้ใช้อำนาจแทนปวงชนชาวไทยผ่านทางรัฐสภาและศาลรัฐธรรมนูญจึงเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 161 การถวายสัตย์ปฏิญาณครั้งนี้จึงเป็นอันใช้บังคับมิได้ตามมาตรา 5 วรรคแรกด้านกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน ของนายกฯเป็นข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ขัดต่อประชาชนทั่วไปและนายกฯก็ยอมรับข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องกลับเดินหน้าบริหารประเทศต่อไป

กรณีดังกล่าวจึงเกิดประเด็นเกี่ยวกับการเข้ารับหน้าที่ของครม.จนส่งผลต่อเนื่องถึงไปความถูกต้องสมบูรณ์ของการแถลงนโยบายของครม.ต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 -26 ก.ค. อีกทั้งการแถลงนโยบายในครั้งนั้นก็ชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายไม่ละเอียดครบถ้วนตามรัฐนูญมาตรา 162

ดังนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มีรายชื่อท้ายญัตติ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร เห็นว่าหากยังไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้น อาจส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรง เกิดความไม่แน่นอนชัดเจนเกี่ยวกับการเข้ารับหน้าที่ของครม.จนอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และกำลังดำเนินการอยู่ จึงได้เสนอญัตติอภิปรายทั่วไป เพื่อให้นายกฯได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว

ดังนั้นจึงเสนอต่อประธานสภาในครั้งนี้ มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวพันถึงการปฏิบัติหน้าที่ของครม.ว่าจะเป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งหากปล่อยเนิ่นนานช้าไปอาจส่งผลกระทบเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการบริหารราชการแผ่นดิน จึงขอให้ดำเนินการเป็นเรื่องเร่งด่วน

ด้านนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับหนังสือคำร้องดังกล่าวแล้วจะมอบหมายเจ้าหน้าที่นำไปส่งให้นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ทั้งนี้ ยอมรับว่าการยื่นเรื่องตามมาตรา 152 เป็นเรื่องใหม่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อบังคับการประชุมสภาฯ ดังนั้นจะอนุโลมตามข้อบังคับเดิม ซึ่งจะดูตามความถูกต้อง หากถูกต้องก็ดำเนินการบรรจุเป็นเรื่องด่วน โดยภายในเดือนนี้จะสามารถแจ้งไปยังรัฐบาลและบรรจุเข้าระเบียบวาระได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ข้อบังคับใหม่พิจารณาแล้วเสร็จ และไม่ต้องไปต่อคิววาระอื่นๆ และหากนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบ ต้องทำคำชี้แจงเหตุผลกลับมายังสภา ตามมาตรา 150 โดยจะต้องเป็นมติของ ครม.