ชุดใหญ่! ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งข้าราชการการเมืองหลายกระทรวง

วันที่ 13 ส.ค. 2562 เวลา 16:36 น.
ชุดใหญ่! ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งข้าราชการการเมืองหลายกระทรวง
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในหลายกระทรวง ส.ส.สอบตก-คนใกล้ชิด 4 พรรคการเมืองพรึ่บ

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.62 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในกระทรวงต่างๆ ดังนี้

กระทรวงศึกษาธิการ

1. นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

2. นายณรงค์ ดูดิง ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)]

3. นายกมล รอดคล้าย ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)]

4. นายไกรเสริม โตทับเที่ยง ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

5. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)]

6. นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)]

กระทรวงกลาโหม

พล.อ. พลภัทร วรรณภักตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

กระทรวงพาณิชย์

1. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

2. นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

3. นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

4. นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. นายอลงกรณ์ พลบุตร ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. นายธนา ชีรวินิจ ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. นางสาวทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)]

4. นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)]

5. นายธนสาร ธรรมสอน ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า)]

กระทรวงคมนาคม

1. นายอภิชาติ สุภาแพ่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)

2. นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม)

3.นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)

กระทรวงมหาดไทย

1. นายอนุชา โมกขะเวส ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

2. นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)

3. นายวิเชียร จงชูวณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)

4. พล.ต.ต. ธารา ปุณศรี ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

5. นายวิรัช ร่มเย็น ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)

6. นายสุกรี มะเต๊ะ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี)

กระทรวงอุตสาหกรรม

นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

1. นาวาตรี สุธรรม ระหงษ์ ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2. นายยุพ นานา ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงวัฒนธรรม

1. นายเวียง วรเชษฐ์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

2. นายพิกิฏ ศรีชนะ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงยุติธรรม

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงสาธารณสุข

1. นายธนิตพล ไชยนันทน์ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2. นายเรวัต อารีรอบ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

1. นายไชยยศ จิรเมธากร ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง [รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)]

2. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี [รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)]

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายสากล ม่วงศิริ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี และมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม, นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน,

นายสำเริง แหยงกระโทก กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข, นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายสรรเสริญ สมะลาภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ , นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี และนายสมเกียรติ ศรลัมพ์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี