ประชาธิปัตย์เคาะชื่อที่ปรึกษา-เลขาฯรมต. "ดร.รัชดา"นั่งรองโฆษกรัฐบาล

วันที่ 06 ส.ค. 2562 เวลา 21:51 น.
ประชาธิปัตย์เคาะชื่อที่ปรึกษา-เลขาฯรมต. "ดร.รัชดา"นั่งรองโฆษกรัฐบาล
ที่ประชุมกรรมการบริหารประชาธิปัตย์เคาะรายชื่อข้าราชการเมืองทั้งที่ปรึกษา-เลขาฯรัฐมนตรี ดัน "ดร.รัชดา ธนาดิเรก" นั่งรองโฆษกรัฐบาล

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.62 ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลไปเป็นข้าราชการการเมือง โดยกรรมการบริหารพรรคได้มีมติให้บุคคลไปเป็นข้าราชการเมืองดังนี้

1.นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

2.นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

3. นายไชยยศ จิรเมธากร เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

4. นายสรรเสริญ สมะลาภา เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่การกระทรวงพาณิชย์

5. นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

6. นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์

7. นายนราพัฒน์ แก้วทอง เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8.นายอลงกรณ์ พลบุตร เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9.นายธนา ชีรวินิจ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10. นายสากล ม่วงศิริ เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

11. นายยุพ นานา เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

12. น.ต.สุธรรม ระหงษ์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

13.นายวิรัช ร่มเย็น เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

14. นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

15. นายเจือ ราชสีห์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

16. นายอภิชาต สุภาแพ่ง เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

17. นายธนิตพล ไชยนันทน์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

18. นายเรวัติ อารีรอบ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

19.นางเจิมมาศ จึงเลิศสิริ เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ

20. นายณรงค์ ดูดิง เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ

นอกจากนี้ได้เสนอ ชื่อ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก ให้ดำรงตำแหน่ง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งรายชื่อทั้งหมดจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 13 ส.ค.นี้