โพลล์เผยประชาชนให้คะแนนเชื่อมั่นรัฐบาลใหม่ 4.52 จากเต็ม 10

วันที่ 27 ก.ค. 2562 เวลา 09:38 น.
โพลล์เผยประชาชนให้คะแนนเชื่อมั่นรัฐบาลใหม่ 4.52 จากเต็ม 10
กรุงเทพโพลล์เผย ประชาชน ให้คะแนนเชื่อมั่นรัฐบาลใหม่ 4.52 จากเต็ม 10 อยากให้แก้ปัญหาเร่งด่วนเรื่องค่าครองชีพของแพง

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์2/1)” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,176 คน พบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลใหม่ เฉลี่ยในภาพรวม 4.52 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 โดยมีความเชื่อมั่นด้านการเมืองมากที่สุด (4.80 คะแนน) รองลงมาคือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม(4.67 คะแนน) และด้านเศรษฐกิจ (4.18 คะแนน) เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า

ตัวชี้วัดด้านการเมืองที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นมากที่สุดคือ ด้านการธำรงรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข(6.58 คะแนน) ส่วนตัวชี้วัด ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นมากที่สุดคือ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5.37 คะแนน) และตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจที่ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่นมากที่สุดคือด้านศักยภาพของคนไทย (5.08 คะแนน)

ทั้งนี้ประชาชน ร้อยละ 41.5 ระบุว่า ค่อนข้างคาดหวังถึงคาดหวังมากต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลใหม่ (ประยุทธ์2/1)ขณะที่ร้อยละ 58.5 ระบุว่า ไม่ค่อยคาดหวังถึงไม่คาดหวังเลย

ส่วนเรื่องที่อยากให้รัฐบาลประยุทธ์ 2/1 แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนที่สุดร้อยละ 75.9 คือ ปัญหาค่าครองชีพของแพงรองลงมาร้อยละ 61.3 คือปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและร้อยละ 50.8 คือปัญหาภัยแล้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต