"อนุพงษ์"ควง2รมช.ใหม่หารือข้าราชการขับเคลื่อนงานมหาดไทย

  • วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

"อนุพงษ์"ควง2รมช.ใหม่หารือข้าราชการขับเคลื่อนงานมหาดไทย

พล.อ.อนุพงษ์นำ2รมช.มหาดไทยร่วมหารือกับข้าราชการมหาดไทยเน้นย้ำบริหารงบประมาณโปร่งใสมุ่งปราบปรามยาเสพติดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

เมื่อวันที่ 18ก.ค.62 ที่ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมหารือข้อราชการกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และจังหวัดทุกจังหวัด โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุม โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ Video Conference ไปยังทุกจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกจังหวัดร่วมรับฟังการประชุม

พลเอกอนุพงษ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งในวันนี้เป็นวันแรกของการปฏิบัติราชการภายหลังจากการเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตน ซึ่งสำหรับแนวทางการทำงาน เน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน หลีกเลี่ยงการทำงานแบบแยกส่วน เพื่อให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และจะฟังแนวนโยบายรัฐบาลและพรรคการเมืองต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไปสู่การปฏิบัติ

ทั้งนี้ ในการทำงานเชิงนโยบายจะมีการหารือร่วมกันและรับฟังข้อเสนอแนะการทำงานภาพรวม ทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งกระทรวงมหาดไทยถือเป็นกระทรวงที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนทั้งระดับท้องที่ คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และท้องถิ่นคือ อปท.

นอกจากนี้ กลไกมหาดไทยมีหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวก ขับเคลื่อน และประสานบูรณาการการทำงานของทุกกระทรวง เช่น ยาเสพติด เป็นต้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งได้เน้นย้ำในการบริหารงานด้านงบประมาณ ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลจริง

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกท่านและทุกฝ่าย ทุกองคาพยพ เฟืองทุกเฟืองของกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงและรัฐบาล และพร้อมที่จะเป็นครอบครัวเดียวกัน คือ ครอบครัวมหาดไทย

นายทรงศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนตั้งแต่เกิดถึงตาย และทุกกระทรวงจำเป็นต้องใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงาน มีบทบาทและความสำคัญอย่างยิ่งกับประชาชน ต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน งานทุกอย่างจะสำเร็จด้วยความร่วมมือกับทุกท่าน การทำงานต้องเป็นเอกภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ