กกต.ยกคำร้องศิริโชคแทรกแต่งตั้งตร.

วันที่ 10 พ.ย. 2553 เวลา 13:28 น.
กกต.มีมติเสียงข้างมากยกคำร้อง ศิริโชคแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจ ระบุการกระทำเป็นเพียงการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา ยังไม่เข้าข่ายก้าวก่ายแทรกแซง

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า ที่ประชุม กกต. วานนี้ (9พ.ย.) มีมติเสียงข้างมากเห็นควรให้ยกคำร้องตามที่คณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงเสนอมา ในกรณีการกระทำของนายศิริโชค โสภา ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เลขานุการส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจหน้าที่แทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจ โดยการเซ็นชื่อตัวเองกำกับหลังนามบัตร

ทั้งนี้จาการที่คณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า นายศิริโชค เป็นส.ส. มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้น ซึ่งนายศิริโชคไม่ได้เป็นกรรมาธิการ หรือมีส่วนได้เสียในขณะนั้น

นอกจากนี้กระบวนการสรรหาผู้ที่เหมาะสมให้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ซึ่งจะต้องรวมถึง ความอาวุโส ประวัติการรับราชการ ผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ และความรู้ความสามารถ โดยจะต้องผ่านขั้นตอนการจัดทำข้อมูลผู้ที่เหมาะสม ในการเลื่อนตำแหน่ง และมีขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก ประกอบกับระยะเวลาที่ฝากนามบัตรพร้อมประวัติดังกล่าวยังมิได้มีการพิจารณาโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้เลื่อนตำแหน่งขึ้น แต่อย่างใด

ดังนั้นพฤติการณ์ของนายศิริโชคดังกล่าวมีลักษณะเป็นเพียงคำรับรองหรือยืนยันความสามารถของบุคคลว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นเพียงการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเท่านั้น นอกจากนี้การแต่งตั้งจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ตามพ.ร.บ.ข้าราชการตำรวจ ประกอบกฎ ก.ตร. การกระทำดังกล่าวของนายศิริโชค ยังไม่ถึงขึ้นเป็นการก้าวก่าย หรือแทรกแซง อันเป็นการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 266 (2)