"องค์กรต้านคอร์รัปชัน" ชง 6 ข้อเสนอให้รัฐบาลใหม่ปราบโกง

  • วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 15:06 น.

"องค์กรต้านคอร์รัปชัน" ชง 6 ข้อเสนอให้รัฐบาลใหม่ปราบโกง

"องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน" ชง 6 ข้อเสนอให้รัฐบาลใหม่เพื่อปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 62 องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ACT) แถลงข่าวหัวข้อ "เรียกร้องรัฐบาลใหม่ เน้นปราบโกง พร้อมขอทุกพรรคการเมืองร่วมตรวจสอบการทำงานเพี่อความโปร่งใส" โดยนายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันและนายมานะ นิมิตมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

นายวิเชียรกล่าวว่าในโอกาสที่ได้รัฐบาลใหม่ เป็นโอกาเริ่มต้นกันใหม่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมมากพรรคการเมืองแต่ละพรรค และขอเสนอให้รัฐบาลใหม่นำเสนอวาระการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลที่ดีไว้ในนโยบายของรัฐบาลที่จับต้องได้และบังเกิดผลการปฏิบัติได้จริง

"ปัญหาการทุจริตนำมาซึ่งความไม่ยั่งยืน เป็นปัญหาต่อเสถียรภาพรัฐบาล"ประธานองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันกล่าว

สำหรับข้อเสนอ 6 ข้อมีดังนี้

1.ฟังเสียงประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมในคณะทำงาน คณะกรรมการ อนุกรรมการในการขับเคลื่อนการต่อต้านคอร์รัปชัน ไม่เฉพาะในส่วนของภาครัฐ แต่ควรให้ความสำคัญกับองค์กรที่ทำงานในภาคประชาสังคม

2. เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจับจ้าง และการใช้อำนาจในการบริหารของภาครัฐ สร้างความโปร่งใสและแสดงถึงธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ

3.กำกับดูแลคนในพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีพฤติกรรมฉ้อฉล คดโกง และมีมาตรการลงโทษ ถอดถอนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการเป็นรัฐบาลผสมที่สังคมเป็นห่วงในเรื่องนี้

4.สนับสนุนองค์กรตรวจสอบ เช่น ปปช. ให้ทำงานอย่างเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซง

5.การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการควรมีความโปร่งใส เป็นธรรม มีหลักการเหตุผลชัดเจน ไม่เห็นแก่พวกพ้อง

6. สร้างความต่อเนื่องและบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติสำคัญ ๆ เช่น พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตอนุมัติของทางราชการ ข้อตกลงคุณธรรม รวมทั้งลดทอนข้อกฎหมาย และระเบียบที่ล้าสมัยและก่อให้เกิดสินบน รวมทั้งสนับสนุนข้อตกลงคุณธรรมระหว่างภาครัฐและประชาชนที่ให้มีผู้สังเกตการณ์อิสระในโครงการสำคัญ ๆ ของภาครัฐ

นายวิเชียร กล่าวว่า นอกจานี้ยังขอให้สภาผู้แทนฯ และวุฒิสภาที่ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบ ถ่วงดุลให้เกิดธรรมาภิบาล โดยเฉพาะบทบาทของฝ่ายค้าน ต้องทำหน้าที่อย่างเข้มข้นตรงไปตรงมา

"องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมีช่องทางการรับข้อมูลจากช่องทางต่าง ๆ และมีกระบวนการกลั่นกรองตรวจสอบข้อมูลเสมอ เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือในการดำเนินการ หากปรากฎเรื่องทุจริตนั้นเป็นมูลความจริงก็จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสื่อสารฝ่ายสื่อไปยังสาธารณะ ส่วนการติดตามผลลัพธ์อาจต้องยกระดับการฟังเสียงจากประชาชน และพัฒนาเครื่องมือทางวิชาการในการติดตาม"นายวิเชียรกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐมนตรีในรัฐบาลใหม่มีหลายคนมีธุรกิจของตัวเอง ทำอย่างไรที่นายกฯ จะสร้างความน่าเชื่อถือในการกำกับดูแลไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น นายวิเชียรกล่าวว่า ในข้อเสนอที่ 3 เป็นเรื่องที่ทางองค์กรจะคอยติดตามอย่างเคร่งครัด

นายมานะกล่าวเสริมว่า หลังจากนี้ยังต้องมีการติดตามผลักดัน พรบ.ข้อมูลข่าวสารธารณะ และมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ที่ไม่เพียงการเปิดเผยเท่านั้น ยังต้องสะดวกแก่การเข้าถึงข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอย่างทันสมัยด้วย

ข่าวอื่นๆ