กลุ่ม'จุรินทร์'กวาดเรียบยึดกก.บห.ประชาธิปัตย์เบ็ดเสร็จ

วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 20:27 น.
กลุ่ม'จุรินทร์'กวาดเรียบยึดกก.บห.ประชาธิปัตย์เบ็ดเสร็จ
ปชป.จัดทัพใหม่ กลุ่ม'จุรินทร์'กวาดเรียบพาทีมนั่งกก.บห.ยกแผง "เฉลิมชัย"นั่งเลขาฯ"ราเมศ"โฆษกพรรค ล้างบางกลุ่มกปปส.

หลังจากที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ ในช่วงเช้า(15พ.ค.)ได้มีมติเลือก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ในช่วงบ่ายวันเดียวกันก็มีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งตามขั้นตอนของพรรคประชาธิปัตย์นั้นต้องใช้เวลานาน จนกระทั้งผลการเลือกตั้งสิ้นสุดผลปรากฎว่าทีมนายจุรินทร์สามารถยึดตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคไว้เป็นส่วนใหญ่ สำหรับรายชื่อ กก.บห.พรรคประชาธิปัตย์ทั้ง 39 คนมีดังนี้1.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค 2.นายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ 3.นายไชยยศ จิรเมธากร รองหัวหน้าพรรคภาคอิสาน 4.นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคภาคกลาง 5.นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคภาคใต้ 6.นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคกรุงเทพมหานคร

7.นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ 8.นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ 9.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ10.นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ 11.นายกนก วงษ์ตระหง่าน รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ 12.นายสรรเสริญ สมะลาภา รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ13.นายอัศวิน วิภูศิริ รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ 14.นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ

15.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค 16.น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร รองเลขาธิการพรรค 17.นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการพรรค 18.นายอันวาร์ สาและ รองเลขาธิการพรรค 19.นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ รองเลขาธิการพรรค 20.นายธนา ชีรวินิจ รองเลขาธิการพรรค 21.พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร รองเลขาธิการพรรค 22.นายอภิชัย เตชะอุบล เหรัญญิกพรรค

23.นายวิรัช ร่มเย็น นายทะเบียนสมาชิกพรรค 24.นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค 25.นางขนิษฐา นิภาเกษม ตัวแทนพรรคภาคเหนือ 26.นางกษมา วงศ์ศิริ ตัวแทนพรรคภาคอิสาน 27.นายชวลิต รัตนสุทธิกุล ตัวแทนพรรคภาคกลาง 28.นายถนอมศักดิ์ แป๊ะเส้ง ตัวแทนพรรคภาคใต้ 29.นายทวีโชค อ๊อกกังวาล ตัวแทนพรรคภาคกรุงเทพมหานคร 30. นายนิพนธ์ บุญทองซุ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 31. นายณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว สมาชิกสภาท้องถิ่น

32.นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ กรรมการบริหารพรรค 33. นางสุพัชรี ธรรมเพชร กรรมการบริหารพรรค 34 .นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล กรรมการบริหารพรรค 35.น.ส.ผ่องศรี ธาราภูมิ กรรมการบริหารพรรค 36.น.ส.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการบริหารพรรค 37. น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล กรรมการบริหารพรรค 38.น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ กรรมการบริหารพรรค และ 39 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข กรรมการบริหารพรรค

บทความแนะนำ