ห่วงกกต.ไม่แม่นใช้กฎหมายหลังศาลรธน.ไม่รับวินิจฉัยคำนวณส.ส.

วันที่ 24 เม.ย. 2562 เวลา 20:52 น.
ห่วงกกต.ไม่แม่นใช้กฎหมายหลังศาลรธน.ไม่รับวินิจฉัยคำนวณส.ส.
ทวี สอดส่อง หวั่นการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการก่ออาชญากรรมต่อประชาชน

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 62 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ โพสต์ข้อความว่า การที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 (ข่าวที่ 7/2562) กรณี คณะกรรมการ กกต. ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า กกต.จะคำนวณ ส.ส.บัญชีราชชื่อตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 อย่างไร

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 ว่ากรณีดังกล่าวเป็นหน้าที่และอำนาจของผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 128 ซึ่งต้องกระทำหลังจากมีการประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้ว และข้อเท็จจริงตามคำร้องไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้ใช้หน้าที่และอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติ กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ร้องเกิดขึ้นแล้วคำร้องนี้จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 วรรค 1 วงเล็บ 2 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพศ 2561 มาตรา 44 ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้

รู้สึกกังวลและขาดความมั่นใจ อย่างมากในการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ก.ต.ว่าจะสร้าง “ความเป็นธรรมทางกฏหมาย และความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย”ได้เพียงใด

ทั้งนี้เพราะ กกต เป็นองค์กรอิสระ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม การปฏิบัติหน้าที่ การพิจารณาและมีคำสั่งของ ก.ก.ต. ต้องถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่ง กกต ไม่มีอำนาจในการตีความกฎหมายเพราะไม่ใช่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติทำได้เพียงวินิจฉัยข้อเท็จจริงกับบทบัญญัติตามลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

ในกรณีของกฏหมาย จะต้องยึดหลักการว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฏหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฏหมายอื่น ที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัตินั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ด้วย การเลือกตั้งเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่หนึ่งสิทธิ หนึ่งเสียง มีคุณค่าเท่าเทียมกัน

ดังนั้น ก.ก.ต.จะต้องไม่กระทำการตามอำเภอใจจะต้องบังคับใช้กฏหมายด้วยความยุติธรรมเป็นไปตามลายลักษณ์อักษร ไม่คลุมเครือแอบแฝงที่บุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันและไม่เอากฏหมายอยู่ในอุ้งมือเป็นสมบัติส่วนบุคคลของกลุ่มใดๆ หรือใช้เครื่องมือของผู้มีอำนาจในการรักษาและสืบทอดอำนาจ

มิเช่นนั้น ก.ก.ต.จะได้ช่ือว่าเป็นผู้ที่สร้าง “ภยันตรายต่อสังคม”และการเลือกตั้งที่ไม่เป็นธรรมก็คือ การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการก่ออาชญากรรมต่อประชาชน นั้นเอง