"ยิ่งลักษณ์"รอด!!ปปช.ตีตกคดีกู้เงินบริหารจัดการน้ำ

วันที่ 19 เม.ย. 2562 เวลา 13:47 น.
"ยิ่งลักษณ์"รอด!!ปปช.ตีตกคดีกู้เงินบริหารจัดการน้ำ
ป.ป.ช.มติเอกฉันท์ตีตก”ยิ่งลักษณ์”กับพวกลงมติเห็นชอบพ.ร.ก.กู้เงินจัดการน้ำ3.5 หมื่นล้าน ระบุข้อกล่าวหาไม่มีมูลส่วนข้อกล่าวหากู้เงินพ้นกำหนด-กำหนด TOR เอื้อเอกชนบางรายอยู่ระหว่างไต่สวนข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ 19เม.ย. ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ป.ป.ช.) นายวรวิทย์  สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงานป.ป.ช. แถลงกรณี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาร่วมกันลงมติและเห็นชอบในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศพ.ศ. 2555 จัดการน้ำวงเงิน 3.5 แสนล้านบาทอันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 169 ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่50/2559 ต่อมาเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2559  ได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวโดยอาศัยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 5-7/2555 ลงวันที่ 22 ก.พ 2555โดยศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการตราพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 เป็นกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 184 วรรคหนึ่งและการตราพระราชกำหนดดังกล่าวเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 184 วรรคสอง ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีติเป็นเอกฉันท์เห็นว่า การตราพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศพ.ศ. 2555 เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง

นายวรวิทย์ กล่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่ปรากฏว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ คณะรัฐมนตรีกับพวก ได้ร่วมกันตราและเห็นชอบพรก.ดังกล่าวโดยไม่สุจริตหรือใช้ดุลพินิจบิดเบือนหลักการของรัฐธรรมนูญเรื่องกล่าวหาดังกล่าวไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าน.ส.ยิ่งลักษณ์กับพวกในฐานะผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหาข้อกล่าวหาไม่มีมูลจึงให้ข้อกล่าวหาตกไปส่วนประเด็นข้อกล่าวหาการกู้เงินเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดประเด็นการดำเนินโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 57 วรรคสองมาตรา 67 วรรคสองพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103/7 และพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ2535และประเด็นการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ในโครงการดังกล่าวมีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางรายคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นองค์คณะในการไต่สวนข้อเท็จจริงปัจจุบันอยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง