โปรดเกล้าฯให้ "บิ๊กโจ๊ก" พ้นตำแหน่ง ผบ.สตม.

  • วันที่ 12 เม.ย. 2562 เวลา 07:09 น.

โปรดเกล้าฯให้ "บิ๊กโจ๊ก" พ้นตำแหน่ง ผบ.สตม.

ราชกิจจานุเบกษาเผยประกาศสำนักนายกฯ มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ "พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล" พ้นจากตําแหน่ง ผบ.สตม. และตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตํารวจพ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยเนื้อหาระบุว่า

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ข้าราชการตํารวจ ซึ่งโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตําแหน่ง ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562

ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ข่าวอื่นๆ