สังคมไทยรับได้รัฐบาลทุจริต

วันที่ 07 พ.ย. 2553 เวลา 13:07 น.
เอแบคโพลล์เผยสังคมไทยรับได้รัฐบาลทุจริตคอรัปชั่น แต่ขอให้ชาติรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีกินดี เชื่อเลือกตั้งครั้งใหม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงพุ่ง

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องต้นตอทุจริตคอร์รัปชั่น และทัศนคติของประชาชนต่อรัฐบาล เปรียบเทียบก่อนยึดอำนาจปี 2549 กับปัจจุบัน และความเชื่อมั่นต่อประชาธิปไตย พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.1 เชื่อว่ามีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐยังคงทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่ในรัฐบาลชุดปัจจุบัน และเพิ่มสูงขึ้น จากการสำรวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2548

ยิ่งไปกว่านั้น สัดส่วนของประชาชนที่ไม่เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมในการเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัว

ผลสำรวจยังพบว่า ประชาชนที่มีทัศนคติยอมรับรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชั่น แต่ขอให้ประเทศชาติรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีกินดี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 63.2 ในเดือนตุลาคม 2551 เป็นร้อยละ 76.1 ในปัจจุบัน
         
ส่วนเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ผลสำรวจพบว่ายังมีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้น อยู่ที่ร้อยละ 75.1 จากเดิมที่ร้อยละ 66.3 ผลสำรวจยังพบด้วยว่า มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีก ถึงแม้มีการเลือกตั้งใหม่ ก็มีเชื่อว่าจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง สูงถึงร้อยละ 74.2

ทั้งนี้ การกระทำทั้งหมดนั้นประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่ามีนักการเมืองระดับชาติ และบรรดาที่ปรึกษาอยู่เบื้องหลัง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง จากการประมูลและสัมปทานโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ เพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้อง