สนช.หวิดองค์ประชุมล่มรับเลือกตั้ง

วันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 15:16 น.
สนช.หวิดองค์ประชุมล่มรับเลือกตั้ง
สุรชัย วอน พักประชุมกมธ.ให้มาลงมติ เหตุสมาชิกสนช.ร่อยหรอ

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเสียงข้างมาก 128 ต่อ 1 คะแนนเห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร เป็นกฎหมาย ซึ่งมีสาระสำคัญคือ การปรับปรุงวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรในเรื่องต่างๆ เพื่อให้นายทะเบียนสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความเป็นธรรมและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนยิ่งขึ้น และกำหนดสิทธิในการยื่นคำร้องขอมีสัญชาติไทยของเด็กและบุคคล เพื่อเป็นมาตรการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กที่ไร้รากเหง้าที่ไร้รัฐและไร้สัญชาติในประเทศไทย ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและหลักสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ ในระหว่างการพิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติเป็นรายมาตรา ปรากฏว่าได้เหลือสมาชิกสนช.ที่เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมจำนวนไม่มากและทำให้การประชุมสนช.เกือบต้องยุติลงเพราะองค์ประชุมไม่ครบ

โดยขณะที่มีการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวมีสมาชิกสนช.ลงชื่อเข้าประชุม 204 คน แต่เมื่อตรวจสอบองค์ประชุมก่อนการลงมติทีละมาตราปรากฏว่ามีสมาชิกสนช.แสดงตนในห้องประชุมเพียง 126-130 คน ซึ่งตามข้อบังคับการประชุมกำหนดให้การประชุมสนช.จะต้องมีองค์ประชุมอย่างน้อยต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ คือ ไม่น้อยกว่า 120 คนจากสมาชิกสนช.ทั้งหมด 240 คน

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1 ในฐานะประธานในที่ประชุม กล่าวกลางที่ประชุมว่า ทันทีที่สมาชิกสนช.ที่เข้าไปประชุมคณะกรรมาธิการระหว่างการประชุมสนช.เมื่อได้ยินเสียงหรือสัญญาณให้มาลงมติแล้ว ขอความร่วมมือให้พักการประชุมคณะกรรมาธิการก่อน เพราะตอนนี้องค์ประชุมมีจำนวนลดลงไปเรื่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้สนช.มีปัญหาในเรื่ององค์ประชุม จึงอยากขอความร่วมมือจากสมาชิกสนช.ทุกคน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต