ใช้ม.44แก้กฎหมาย! กรรมการสภามหาวิทยาลัย-กองทุนไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน

วันที่ 11 ธ.ค. 2561 เวลา 13:42 น.
ใช้ม.44แก้กฎหมาย! กรรมการสภามหาวิทยาลัย-กองทุนไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน
หัวหน้าคสช.ใช้ม.44แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต กำหนดชัดเจนใครบ้างต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน ขณะที่ "กรรมการสภามหาวิทยาลัย-กองทุน" ไม่ต้องยื่น

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2561 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีสาระสำคัญคือ หัวหน้าคสช.ใช้อำนาจมาตรา44ปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า "ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง" ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

""ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง" หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงทบวง กรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสำหรับข้าราชการพลเรือนและปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพสำหรับข้าราชการทหาร และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผู้บริหารสูงสุงของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรามนูญ แต่ไม่รวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด หรือ ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด"

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอองของมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

"ในกรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจในการตีความและวินิจฉัย ทั้งนี้ มติในการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ.2561

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความหมายของประกาศดังกล่าว คือการตัดคำว่า "กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ" ออกจากมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ส่งผลให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยและหน่วยอื่นๆที่อยู่ในนิยามนี้ไม่ต้องแสดงทรัพย์สินหนึ้สิน

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีอำนาจในการประกาศให้ผู้ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งต้องมีการแสดงบัญชีทรัพย์สิน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต