ราชกิจจาฯเผยคำวินิจฉัยศาลรธน. ความเป็นรัฐมนตรีของ "ดอน ปรมัตถ์วินัย" ไม่สิ้นสุดลง

  • วันที่ 28 พ.ย. 2561 เวลา 19:49 น.

ราชกิจจาฯเผยคำวินิจฉัยศาลรธน. ความเป็นรัฐมนตรีของ "ดอน ปรมัตถ์วินัย" ไม่สิ้นสุดลง

ราชกิจจานุเบกษา คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญชี้ ความเป็นรัฐมนตรีของ "ดอน ปรมัตถ์วินัย" ไม่สิ้นสุดลง

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 5/2561 เรื่อง คณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 187 หรือไม่ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เป็นผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า คู่สมรสของผู้ถูกร้องได้โอนหุ้นให้บุคคลอื่นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว จึงวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของนายดอน ผู้ถูกร้อง ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 187

สำหรับคำวินิจฉัยโดยละเอียดมีดังนี้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ