ราชกิจจาฯเผยประกาศกกต.กำหนดวันเลือก-รับสมัคร "สว."

วันที่ 20 พ.ย. 2561 เวลา 16:00 น.
ราชกิจจาฯเผยประกาศกกต.กำหนดวันเลือก-รับสมัคร "สว."
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกกต.เรื่องกำหนดวันเลือกและวันสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกและวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา โดยมีใจความสำคัญคือการกำหนดวันเลือกและวันสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาดังนี้

1.กำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา

1.1วันเลือกระดับอำเภอ วันที่ 16 ธ.ค. 2561

1.2วันเลือกระดับจังหวัด วันที่ 22 ธ.ค. 2561

1.3วันเลือกระดับประเทศ วันที่ 27 ธ.ค. 2561

2.กำหนดวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 ฑฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สถานที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด