ราชกิจจาฯ เผย โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ เลือกตั้ง ส.ว.

วันที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 12:47 น.
ราชกิจจาฯ เผย โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ เลือกตั้ง ส.ว.
เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา มีผลบังคับใช้ทันที

เมื่อวันที่ 16 พ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 วรรคห้า มาตรา 175 และมาตรา 269(1) (ก) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561” มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา 3 ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และมาตรา 4 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

หมายเหตุ - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดให้มีการเลือก สมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 107 จำนวน 200 คนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 268 ไม่น้อยกว่า 15 วัน แล้วนำรายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกอบกับมาตรา 107 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/094/T_0001.PDF