มติ"ป.ป.ช."ขยายเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินเฉพาะ"5ตำแหน่ง"สภามหาวิทยาลัย

วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 16:55 น.
มติ"ป.ป.ช."ขยายเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินเฉพาะ"5ตำแหน่ง"สภามหาวิทยาลัย
มติป.ป.ช.ขยายเวลายื่นบัญชีทรัพย์สิน ให้เฉพาะ 5 ตำแหน่ง นายก-กรรมการสภามหาวิทยาลัย , ประธาน-รองประธาน-กรรมการ สภาสถาบันพระปกเกล้า ออกไปอีก60วัน มีผลต้องยื่น 31 มค.62

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. เวลา 16.00 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. แถลงผลการประชุมของคณะกรรมการป.ป.ช.ชุดใหญ่ ถึงกรณีประกาศของคณะกรรมการป.ป.ช. เรื่องกำหนดตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และจะมีผลบังคับในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 นี้ ว่า

คณะกรรมการป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่าตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยยังคงเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป.ป.ช. แต่เนื่องจากเป็นตำแหน่งใหม่ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน หากจะให้ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับในทันทีกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวอาจกระทบต่อการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัย

จึงมีมติให้ระยะขยายเวลา การบังคับใช้ประกาศคณะกรรมการป.ป.ช. ดังกล่าวเฉพาะในส่วนของตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย, กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยไม่รวมถึงตำแหน่งอธิการบดีทั้งในสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ

นอกจากนี้ การขยายระยะเวลาดังกล่าวรวมถึงตำแหน่งประธานสภาสถาบัน , รองประธานสภาสถาบัน และ กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า

โดยให้ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้ออกไปอีก 60 วันนับตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ดังนั้นจึงจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 มกราคม 2562 ส่วนตำแหน่งอื่นๆตามประกาศป.ป.ช. ยังมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 นี้เช่นเดิม ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการป.ป.ช. ได้รวบรวมความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา ภาคส่วนต่างๆของสังคมเพื่อพิจารณาในรายละเอียด แล้วจะได้ชี้แจงให้ทราบ

ผู้สื่อข่าวถามว่าใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาขยายเวลาเฉพาะตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น เลขาธิการคณะกรรมการป.ป.ช. กล่าวว่า การใช้หลักเกณฑ์ในการขยายเวลาเฉพาะตำแหน่งนายก กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภา รองประธานสภา และกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้านั้น เดิมตำแหน่งที่ประกาศส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินอยู่แล้ว แต่ตำแหน่งนายก กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภา รองประธานสภา และกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า เป็นตำแหน่งใหม่ กรรมการแต่ละคนอาจไม่คุ้นเคย ต้องใช้ระยะเวลา ถ้ามีกรรมการคนหนึ่งคนใดลาออก เรื่องการสรรหาคนมาทดแทนต้องใช้ระยะเวลาหนึ่ง หากบังคับใช้กฎหมายทันทีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารงาน จึงไปดูตัวกฎหมายต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเบื้องต้นแล้ว เห็นว่า ระยะเวลาบังคับใช้กฎหมาย 60 วัน เหมาะสมที่ทางมหาวิทยาลัยจะแก้ไขปัญหากรณีมีบุคลากรลาออก